فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
آینده ساده در زبان انگلیسی | گرامر اینده ساده با will

آینده ساده در زبان انگلیسی | گرامر اینده ساده با will

زمانی که میخواهیم در مورد اینده صحبت کنیم از آینده ساده و going to استفاده می کنیم. این دو عملی را نشان می دهند که در اینده قرار است اتفاق بیفتد با این تفاوت که اگر عمل از قبل برنامه ریزی شده باشد از going to و اگر بدون برنامه ریزی و برنامه قبلی باشد از will استفاده می شود. will در زبان انگلیسی کاربرد های زیادی دارد اما مهم ترین کاربرد آن عملی را بیان می کند که در آینده انجام می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

من امشب دوستم را ملاقات خواهم کرد.

برادرم ماه بعد ماشینش را می فروشد.

او هفته بعد به فرانسه سفر خواهد کرد.

ساختار اینده ساده:

اینده ساده با استفاده از فعل کمکی will به همراه شکل ساده فعل ساخته می شود. ساختار زیر نحوه ساخت این زمان را نشان میدهد:

شکل ساده فعل + will + فاعل

ادامه جمله شکل ساده فعل will فاعل
you tomorrow meet will I/ you
you tomorrow meet will she/ he/ it
you tomorrow meet will we/ they

به مثال زیر دقت کنید:

.He will come tomorrow

او فردا خواهد آمد.

.It will snow tomorrow

فردا برف خواهد بارید.

در جملات بالا عملی را پیش بینی میکنیم که قرار است در آینده اتفاق بیفتد.

پر کاربرد ترین قید های زمان در اینده ساده:

(… ,This (month, year, Friday

(… ,Next (week, month, year

(… ,This (year, Monday, afternoon

Tonight

Tomorrow

ساختار منفی اینده ساده:

برای منفی کردن اینده ساده کافی ست بعد از فعل کمکی not, will را قرار دهیم مانند ساختار زیر:

شکل ساده فعل + will + not + فاعل

ادامه جمله شکل ساده فعل not will فاعل
you tomorrow meet not will I/ you/ we/ they
you tomorrow meet not  will she/ he/ it

ساختار سوالی اینده ساده:

برای سوالی کردن جملات درحال ساده اگر سوال yes / no question (بله یا خیر) باشد فقط کافی است فعل کمکی will را به اول جمله بیاوریم و جای انرا با فاعل عوض کنیم ولی اگر سوال wh question برای کسب اطلاعات بیشتر باشد ضمایر پرسشی what, when, where, why را به اول جمله آورده سپس فعل کمکی will را قرار می دهیم.

Yes/ No question (بله یا خیر):

برای ساخت سوالات بله یا خیر از ساختار زیر استفاده می شود:

ادامه جمله + شکل ساده فعل + فاعل + will

ادامه جمله شکل ساده فعل فاعل Will
?you tomorrow meet I/ you Will
?you tomorrow meet she/ he/ it Will
?you tomorrow meet we/ they Will

Wh question (سوالات پرسشی):

برای ساخت سوالات پرسشی از ساختار زیر استفاده می شود:

شکل ساده فعل + فاعل + Wh word + will

شکل ساده فعل فاعل will Wh word
?do     what
?go I/ she/ he/ it will where
?meet you/ we/ they will why
?arrive     when
?visit     what time

کاربرد آینده ساده:

1. برای بیان نظر شخصی یا حدسی که از آن مطمئن نیستیم:

.I think it will snow tomorrow

من فکر می کنم فردا برف خواهد بارید.

.Bella won’t be here this evening

بلا امروز عصر آنجا نخواهد بود.

.Be quick, you will miss your train

عجله کن، قطارت را از دست خواهی داد.

2. برای تصمیمات ناگهانی و بدون برنامه ریزی:

.What a beautiful shoes. I will buy them

چه کفش های زیبایی. آنها را خواهم خرید.

.I’m so busy. I will call you back later

من خیلی کار دارم. بعدا باهات تماس خواهم گرفت.

.There is someone at the door …… I’ll go

کسی در می زند.

من باز می کنم.

3. برای درخواست کردن کاری از دیگران:

?Will you take these books over there

میشه این کتاب ها را ببری آنجا؟

?Will you turn down the music

میشه موزیک را کم کنی؟

4. در جملات شرطی نوع اول در قسمت دوم عملی را بیان میکند که در آینده صورت خواهد گرفت:

.If you talk loudly, the birds will fly away

اگه با صدای بلند صحبت کنی پرنده ها دور خواهند شد.

.If you don’t sleep enough, you will feel tired

اگر خواب کافی نداشته باشی, احساس خستگی خواهی کرد.

5. برای دادن قول مشروط بر انجام کاری در آینده:

.I will check your problems tomorrow night

من فردا شب مشکلات شما را بررسی خواهم کرد.

.I will clean the house tomorrow

من فردا خانه را تمیز خواهم کرد.

جواب های کوتاه در اینده ساده:

       
  I will    I won’t
yes, you will No, you won’t
  she/ he/ it will   she/ he/ it won’t
  we will   we won’t
  they will   they won’t

مخفف ها(Contractions) :

مثبت:

شکل کوتاه شکل بلند
I’ll I will
you’ll you will
she’ll she will
he’ll he will
it’ll it will
we’ll we will
they’ll they will

منفی:

شکل کوتاه شکل بلند
I won’t I will not
you won’t   you will not
she won’t she will not
he won’t he will not
it won’t it will not
we won’t we will not
they won’t they will not

نکته: شکل کوتاه کلمات فقط بعد از ضمایر می آید.

Ali’ll tell her tomorrow

He’ll tell her tomorrow

مثال ها:

.She will not speak to me

او با من صحبت نخواهد کرد.

.John will answer your question

جان به سوا شما پاسخ خواهد داد .

.I’m tired. I think I’ll go to bed

من خسته ام. فکر میکنم بروم بخوابم.

.I don’t know what he wants. He won’t tell us

من نمیدونم او چی میخواد. او به ما نخواهد گفت.

.I’ll wash the cups. Can you dry them

من فنجان ها را خواهم شست. می توانی آنها را خشک کنی؟

.This door won’t open. It’s locked

این در باز نخواهد شد. قفل است.

تمرین ها:

(go) .We ………. to France for our honey moon

(not / rain) .It ………. tomorrow morning

( you/ go) ? with me to the library ……….

(not / win) .Real Madrid ………… the match tomorrow

( Sarah / invite) ?me to her birthday party ……….

(buy) .I ………… this laptop this year

پاسخ ها:

will go

won’t rain

Will you go

won’t win

Will Sarah invite

will buy

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو اموزش مكالمه انگليسي، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، جدول ضمایر انگلیسی با معنی و همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

زمان اینده با going to

زمان اینده استمراری

زمان اینده کامل

بر چسب ها:

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *