فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
افعال مدال در انگلیسی | گرامر زبان انگلیسی افعال مدال

افعال مدال در انگلیسی | گرامر زبان انگلیسی افعال مدال

در زبان انگلیسی افعال مدال(modal verbs) افعالی هستند که توانایی و امکان انجام کاری را نشان می دهند. این افعال نقش فعل کمکی را دارند و بعد از آنها فعل به صورت ساده می آید.

رایج ترین افعال مدال:

فعل معنی
Shall/ should باید
May/ Might ممکن بودن
Can/ could/ be able to توانستن
will/ would این دو فعل در زمان اینده استفاده می شوند
Must/ have to باید(اجبار)

ساختار افعال مدال:

افعال وجهی فقط در زمان حال استفاده می شود. این افعال در سوم شخص s نمی گیرند:

.She should clean the house

She should cleans the house

همه افعال وجهی به جز ought to با مصدر بدون to می ایند:

.You ought to wash the dishes

She should does her homework

برای منفی کردن این افعال فقط کافی ست not را به فعل وجهی اضافه کنید:

.People shouldn’t speak loud in the hospital

مردم نباید در بیمارستان بلند صحبت کنند.

.You mustn’t leave the your job

تو نباید شغلت را رها کنی.

برای سوالی کردن این افعال فقط کافی ست فعل وجهی را به اول جمله اورده و جای ان را با فاعل عوض کنید:

?Should I fix the car

باید ماشین را تعمیر کنم؟

?Can I change my dress

می توانم لباسم را عوض کنم؟

افعال مدال ought to /should / shall:

فعل shall:

از فعل کمکی shall برای بیان کردن پیشنهاد برای اول شخص مفرد یا جمع استفاده می شود. از shall برای بیان پیشنهاد های مودبانه استفاده می شود. فرمول زیر نحوه ساخت این فعل مدال را نشان می دهد:

Shall/ should + فاعل + شکل ساده فعل

?Shall we go to the cinema

میای به سینما برویم؟(پیشنهاد)

?Shall I put the lights on

برق ها رو روشن کنم؟

?Shall we go and see Bill

به دیدن بیل برویم؟

?Where shall we meet tomorrow

کجا یکدیگر را ملاقات کنیم؟

?Shall I take your coat

می توانم کتتان را بگیرم؟

?Shall I make you some coffee

می تونم برات قهوه درست کنم؟

فعل should:

از فعل should برای بیان پیشنهاد، نظر، ونصیحت استفاده می شود. ought to شبیه should است ولی ought to رسمی تر است و در موقعیت های رسمی تر استفاده می شود. فرمول زیر نحوه ساخت این افعال را نشان می دهند:

فاعل + should/ ought to + شکل ساده فعل

.You should be more careful

تو باید بیشتر مراقب باشی.

She should does her homework.

او باید تمرین هایش را انجام دهد.

.You should give me some information about the journey

تو باید کمی اطلاعات درباره سفر به من بدهی.

shouldn’t:

shouldn’t منفی فعل should است. برای منفی کردن should فقط کافی ست به ان not اضافه کنیم. مانند ساختار زیر:

فاعل + should not + شکل ساده فعل

.People shouldn’t drive fast in the rain

مردم نباید در باران تند رانندگی کنند.

.She shouldn’t stop practicing

او نباید تمرین کردن را متوقف کند.

.Men shouldn’t park their cars everywhere

مردان نباید ماشینشان را هر جای پارک کنند.

.I think everybody should/ought to learn a foreign language

من فکر میکنم همه باید زبان خارجی یاد بگیرند.

سوال کردن با should:

برای سوالی کردن فقط کافیست جای فعل should را با فاعل عوض کنیم:

Should I wear a jeans?

باید شلوارلی بپوشم؟

Should we meet in the park?

باید در پارک همیدیگر را ببینیم؟

Should I take warm clothes?

باید لباس گرم بردارم؟

Should I see a doctor?

باید دکتر بروم؟

افعال مدال May و might:

از فعل کمکی may و might برای بیان امکان و احتمال استفاده می شوند. چیز هایی که از آنها مطمئن نیستیم یا شاید اتفاق نیافتند. در فرمول زیر نحوه ساخت این فعل نشان داده شده است:

فاعل + may/ might + شکل ساده فعل

.I may go to the zoo at the weekend

من شاید آخر هفته به باغ وحش بروم.

.What’s that animal? ‘I’m not sure. It may be a rabbit

آن حیوان چیست؟ مطمئن نیستم. شاید خرگوش است.

.Are you ill? ‘Not sure’ I might have a cold

مریضی؟ مطمئن نیستم شاید سرما خوردم.

may not:

may not منفی may است. برای منفی کردن فعل may فقط کافی ست not را به may اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.We may not be here tomorrow

ما احتمالا فردا اینجا نخواهیم بود.

سوال کردن با may:

برای سوالی کردن فقط کافیست جای فعل may را با فاعل عوض کنیم:

?May I ask a question

می توانم یک سوال بپرسم؟

might not:

برای منفی کردن فعل might فقط کافیست not را به might اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.I might not be here tomorrow

من احتمالا فردا اینجا نخواهم بود.

سوالی کردن با might:

برای سوالی کردن فقط کافیست جای فعل might را با فاعل عوض کنیم:

?Might she go

ممکن است او برود؟

?Might he left home

ممکن است او خانه را ترک کند؟

افعال مدال be able to /could / Can:

فعل can:

از فعل can برای بیان درخواست یا پیشنهاد استفده می شود. به ساختار زیر دقت کنید:

فاعل + can + شکل ساده فعل

کاربرد can:

1- برای درخواست یا پیشنهاد:

?Can you lend me some money

می توانی مقداری به من پول قرض بدهی؟

?Can you bring me some more water

می توانی برای من کمی اب بیاوری؟

2- توانایی انجام کاری:

.I can play volleyball

من می توانم والیبال بازی کنم.

3- برای گرفتن اجازه :

?Can I use the phone, please

می توانم از تلفن استفاده کنم؟

?Can we wait here

می توانیم اینجا منتظر بمانیم؟

cannot:

cannot منفی can است. برای منفی کردن فعل can فقط کافیست کلمه not را به can اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.He can’t speak play the piano

او نمی تواند پیانو بزند.

سوال کردن با can:

برای سوالی کردن فقط کافیست جای فعل can را با فاعل عوض کنیم:

?Can you play the guitar

می توانی گیتار بزنی؟

نکته: به جای فعل can می توانیم از فعل be able to استفاده کنیم:

She can swim = She is able to swim

او قادر است شنا کند.

فعل Could:

فعل could هم مانند can برای بیان درخواست استفاده می شود با این تفاوت که could از can رسمی تر و مودبانه تر است.

?Excuse me Mr Andrews, could you lend mea stamp

ببخشید آقای اندروس، می توانید به من یک تمبر قرض دهید؟

?I’m sorry to trouble you, but could you possibly watch my luggage while I get a coffee

متاسفم مزاحم شما شدم، می توانید زمانی که من قهوه میگیرم مراقب وسایلم باشید؟

فعل be able to:

از فعل able to مانند can , could برای بیان توانایی استفاده می شود با این تفاوت که able to فعل infinitive(فعل با to) است ولی can فعل infinitive نیست. برای ساخت این فعل مدال از ساختارهای زیر استفاده می شود:

فاعل + Am/ is/ are + able to +شکل ساده فعل

فاعل + will be + able to + شکل ساده فعل

.I want to be able to speak German

.I want to can speak German

من میخواهم قادر به آلمانی صحبت کردن باشم.

جمله بالا به این دلیل اشتباه است چون بعد از can همیشه فعل به شکل ساده می آید.

.I’ll be able to drive soon

من به زودی قادر به رانندگی خواهم بود.

.She will be able to mange a big company

او قادر خواهد بود که یک شرکت بزرگ را مدیریت کند.

.She is able to swim

او قادر به شنا کردن است.

ساختار منفی able to:

برای منفی کردن able to از ساختار های زیر استفاده می شود:

فاعل + Am/ is/ are + not + able to +شکل ساده فعل

فاعل + won’t be + able to + شکل ساده فعل

.She isn’t able to swim

او قادر است شنا کند.

.I won’t be able to drive soon

من به زودی قادر به رانندگی خواهم بود.

.The team won’t be able to win

تیم قادر به بردن نخواهد بود.

افعال مدال will/ would:

فعل will:

از will برای بیان درخواست یا پیشنهاد انجام کاری استفاده می شود. برای ساخت این فعل مدال از ساختار زیر استفاده می شود:

Will + فاعل + شکل ساده فعل + ادامه جمله

?Will you change your car

ماشینت را عوض می کنی؟

?Will you turn down the music

میشه صدای آهنگ را کم کنی؟

فعل would:

ازwould برای معمولا به همراه فعل like استفاده می شود. برای ساخت این فعل از ساختار زیر استفاده می شود:

فاعل + would + like + ادامه جمله

کاربرد فعل would:

1- بیان خواسته ها:

.I’d like a seat by the window

من یک صندلی نزدیک پنجره می خواهم.

.I’d like a coffee, please

من یک قهوه می خوام، لطفا.

2- برای پیشنهاد :

?Would you like a drink

نوشیدنی می خوای؟

?How many eggs would you like

چند تا تخم مرغ می خوای؟

3- برای بیان کار هایی که می خواهیم انجام دهیم :

.I’d like to learn Chinese

من می خواهم زبان چینی یاد بگیرم.

?What would you like to do on Sunday

یکشنبه برنامت چیه؟

?Would you like to have lots of brothers and sisters

دوست داری خواهر و برادرهای زیادی داشته باشی؟

4- دردعوت ها:

?Would you like to come to Scotland with us

دوست داری با ما به اسکاتلند بیایی؟

wouldn’t:

wouldn’t منفی would است. برای منفی کردن فعل would فقط کافیست not را به would اضافه کنیم.

.I wouldn’t like to be an astronaut

من دوست ندارم فضانورد شوم.

افعال مدال must/ have to:

فعل must:

از فعل must برای بیان چیزایی که لازم و ضروری است استفاده می کنیم. به ساختار زیر دقت کنید:

فاعل + must + شکل ساده فعل

.I must get a new passport

من باید پاسپورت جدید بگیرم.

.I can’t go; I must finish this work

من نمی توانم بروم. باید این کار را تمام کنم.

mustn’t:

mustn’t منفی must است. برای منفی کردن فعل must فقط کافیست کلمه not را به must اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.We must not smoke

ما نباید سیگار بکشیم.

سوال کردن با must:

برای سوالی کردن فقط کافیست جای فعل must را با فاعل عوض کنیم:

?Must I go

باید بروم؟

تفاوت must و should:

از must برای بیان اجبار استفاده می کنیم و از should برای بیان نصیحت یا پیشنهاد. به مثال های زیر دقت کنید:

.You should take more exercise

تو باید بیشتر تمرین کنی. (پیشنهاد است ولی اجبار نیست)

.You must stop smoking

تو باید سیگار کشیدن را ترک کنی. (اجبار است)

فعل مدال have to:

این فعل هم مانند must برای بیان چیز هایی که ضروری و لازم است استفاده می شود مانند ساختار زیر:

فاعل + have to + شکل ساده فعل

.I have to go to New York for a meeting every month

من مجبورم هر ماه برای یک جلسه به نیویورک بروم.

.My sister has to work on Saturdays

خواهر من مجبور است شنبه ها کار کند.

منفی کردن و سوالی کردن با have to:

برای منفی کردن و سوالی کردن از افعال کمکی do و does استفاده می کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.I don’t have to go

من نباید بروم.

?Do they have to go

آنها باید بروند؟

?Does she have to go

او باید برود؟

شکل جایگزین ها و محترمانه افعال مدال:

فعل شکل جایگزین شکل محترمانه
must have to  
can could/ be able to could
shall should shall
will would would
should to be supposed to do should
ought to should ought to
may might  
     

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما لیست افعال انگلیسی با معنی فارسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لغات انگلیسی با معنی و تلفظ pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

افعال ربطی

افعال وجهی

افعال بی قاعده در انگلیسی

افعال با قاعده در انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *