فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال وجهی(ناقص) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا do و does نمی گیرند.

پر کاربرد ترین افعال وجهی:

shall should
can could
may may not
would will
must mustn’t
need need not
might  

ساختار افعال وجهی:

افعال وجهی فقط در زمان حال استفاده می شود. این افعال در سوم شخص s نمی گیرند:

.She should clean the house

She should cleans the house

همه افعال وجهی به جز ought to با مصدر بدون to می ایند:

.You ought to wash the dishes

She should does her homework

برای منفی کردن این افعال فقط کافی ست not را به فعل وجهی اضافه کنید:

.People shouldn’t speak loud in the hospital

مردم نباید در بیمارستان بلند صحبت کنند.

.You mustn’t leave the your job

تو نباید شغلت را رها کنی.

برای سوالی کردن این افعال فقط کافی ست فعل وجهی را به اول جمله اورده و جای ان را با فاعل عوض کنید:

?Should I fix the car

باید ماشین را تعمیر کنم؟

?Can I change my dress

می توانم لباسم را عوض کنم؟

فعل shall:

از فعل کمکی shall برای بیان کردن پیشنهاد برای اول شخص مفرد یا جمع استفاده می شود. از shall برای بیان پیشنهاد های مودبانه استفاده می شود. فرمول زیر نحوه ساخت این فعل مدال را نشان می دهد:

Shall + فاعل + شکل ساده فعل

?Shall we go to the cinema

میای به سینما برویم؟(پیشنهاد)

?Shall I put the lights on

برق ها رو روشن کنم؟

?Shall we go and see Bill

به دیدن بیل برویم؟

?Where shall we meet tomorrow

کجا یکدیگر را ملاقات کنیم؟

?Shall I take your coat

می توانم کتتان را بگیرم؟

?Shall I make you some coffee

می تونم برات قهوه درست کنم؟

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین ترتیب قرارگیری صفات در انگلیسی را معرفی میکند.

افعال وجهی ought to و should:

از فعل should برای بیان پیشنهاد، نظر، ونصیحت استفاده می شود. ought to شبیه should است ولی ought to رسمی تر است و در موقعیت های رسمی تر استفاده می شود. فرمول زیر نحوه ساخت این افعال را نشان می دهند:

فاعل + should/ ought to + شکل ساده فعل

.You should be more careful

تو باید بیشتر مراقب باشی.

?Should I wear a tie

کراوات بزنم؟

.People shouldn’t drive fast in the rain

مردم نباید در باران تند رانندگی کنند.

.I think everybody should/ought to learn a foreign language

من فکر میکنم همه باید زبان خارجی یاد بگیرند.

should not:

should not منفی should است. برای منفی کردن should فقط کافیست کلمه not را به ان اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.You shouldn’t speak loudly in the hospital

شما نباید در بیمارستان با صدای بلند صحبت کنید.

.She shouldn’t stop studying

او نباید درس خواندن را رها کند.

.People shouldn’t truth anyone

مردم نبایدبه هر کسی اعتماد کنند.

سوال کردن با should:

برای سوالی کردن فقط کافیست جای فعل should را با فاعل عوض کنیم:

Should I wear a jeans?

باید شلوارلی بپوشم؟

Should we meet in the park?

باید در پارک همیدیگر را ببینیم؟

Should I take warm clothes?

باید لباس گرم بردارم؟

Should I see a doctor?

باید دکتر بروم؟

افعال وجهی May و might:

کاربرد may, might:

1- بیان امکان و احتمال: چیز هایی که از آنها مطمئن نیستیم یا شاید اتفاق نیافتند. به مثال های زیر دقت کنید:

.I may go to the zoo at the weekend

من شاید آخر هفته به باغ وحش بروم.

.What’s that animal? ‘I’m not sure. It may be a rabbit

آن حیوان چیست؟ مطمئن نیستم. شاید خرگوش است.

.Are you ill? ‘Not sure’ I might have a cold

مریضی؟ مطمئن نیستم شاید سرما خوردم.

2- اجازه برای انجام کاری:

?May we use your phone

می توانیم از تلفن شما استفاده کنیم؟

?May I leave the room, please

می توانم اتاق را ترک کنم، لطفا؟

?Might I ask your name

می توانم نامتان را بپرسم؟

3- برای بیان پیشنهاد مودبانه:

?May/ might I help you

می توانم کمکتان کنم؟

نکته: might نسبت به may از امکان ضعیف تری برخوردار است.

might not, May not:

may not شکل منفی may و might not منفی might است که برای بیان اجتناب از انجام کاری استفاده می شوند. برای منفی کردن این افعال فقط کافی ست not را به فعل اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.You may not smoke

تو نباید سیگار بکشی.

.I might not be here tomorrow

من احتمالا فردا اینجا نخواهم بود.

سوال کردن با may , might:

برای سوالی کردن فقط کافیست جای افعال may, might را با فاعل عوض کنیم:

?Might she go

ممکن است او برود؟

?Might he left home

ممکن است او خانه را ترک کند؟

?May I ask a question

می توانم یک سوال بپرسم؟

افعال وجهی could / Can:

از افعال can, could برای بیان درخواست یا پیشنهاد استفاده می شود. به ساختار زیر دقت کنید:

فاعل + can/ could + شکل ساده فعل

کاربرد could /can:

1- برای درخواست یا پیشنهاد:

نکته: از فعل وجهی could برای بیان پیشنهاد های و رسمی تر و مودبانه تر از can استفاده می شود .

?Can you lend me some money

می توانی مقداری به من پول قرض بدهی؟

?Can you bring me some more water

می توانی برای من کمی اب بیاوری؟

?Could I do some shopping for you

می توانم برایتان مقداری خرید کنم؟

?Could I make a cup of coffee for you

می توانم برای شما یه فنجان قهوه اماده کنم؟

?Could I possibly borrow your paper for a moment

می توانم برگه تان را برای یه لحظه قرض بگیرم؟

?Excuse me Mr Andrews, could you lend mea stamp

ببخشید آقای اندروس، می توانید به من یک تمبر قرض دهید؟

?I’m sorry to trouble you, but could you possibly watch my luggage while I get a coffee

متاسفم مزاحم شما شدم، می توانید زمانی که من قهوه میگیرم مراقب وسایلم باشید؟

2- توانایی انجام کاری:

از فعل وجهی can برای بیان توانایی در زمان حال و از فعل could برای بیان توانایی در زمان گذشته استفاده می شود.

.I can play volleyball

من می توانم والیبال بازی کنم.

.I could swim

من می توانستم شنا کنم.

.I couldn’t cook well

من نمی توانستم خوب اشپزی کنم.

3- برای گرفتن اجازه :

?Can I use the phone, please

می توانم از تلفن استفاده کنم؟

?Can we wait here

می توانیم اینجا منتظر بمانیم؟

?Could I borrow your pen

می توانم خودکارت را قرض بگیرم؟

?Could I open a window, please

می توانم پنجره را باز کنم؟

.I could meet my friends

من اجازه داشتم دوستانم را ملاقات کنم.

4- برای بیان امکان انجام کاری:

.She couldn’t /can’t be at home

او امکان ندارد در خانه باشد.

could not , cannot:

cannot منفی can و couldn’t منفی could است. برای منفی کردن افعال could ,can فقط کافیست کلمه not را به اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.He can’t speak play the piano

او نمی تواند پیانو بزند.

سوال کردن با can و could:

برای سوالی کردن فقط کافیست جای فعل can, could را با فاعل عوض کنیم:

?Can you play the guitar

می توانی گیتار بزنی؟

?Could he drive a car

ایا او می توانست رانندگی کند؟

افعال وجهی will/ would:

فعل will:

از will برای بیان درخواست یا پیشنهاد انجام کاری استفاده می شود. برای ساخت این فعل وجهی از ساختار زیر استفاده می شود:

Will + فاعل + شکل ساده فعل + ادامه جمله

?Will you change your car

ماشینت را عوض می کنی؟

?Will you turn down the music

میشه صدای آهنگ را کم کنی؟

فعل would:

ازwould برای معمولا به همراه فعل like استفاده می شود. برای ساخت این فعل از ساختار زیر استفاده می شود:

فاعل + would + like + ادامه جمله

کاربرد فعل would:

1- بیان خواسته ها: در این حالت از would به همراه فعل like استفاده می شود. به مثال زیر دقت کنید:

.I’d like a seat by the window

من یک صندلی نزدیک پنجره می خواهم.

.I’d like a coffee, please

من یک قهوه می خوام، لطفا.

2- برای پیشنهاد :

?Would you like a drink

نوشیدنی می خوای؟

?How many eggs would you like

چند تا تخم مرغ می خوای؟

3- برای بیان کار هایی که می خواهیم انجام دهیم :

.I’d like to learn Chinese

من می خواهم زبان چینی یاد بگیرم.

?What would you like to do on Sunday

یکشنبه برنامت چیه؟

?Would you like to have lots of brothers and sisters

دوست داری خواهر و برادرهای زیادی داشته باشی؟

4- دردعوت ها:

?Would you like to come to Scotland with us

دوست داری با ما به اسکاتلند بیایی؟

wouldn’t:

wouldn’t منفی would است. برای منفی کردن فعل would فقط کافیست not را به would اضافه کنیم.

.I wouldn’t like to be an astronaut

من دوست ندارم فضانورد شوم.

افعال وجهی must/ have to:

فعل must :

از فعل must برای بیان چیزایی که لازم و ضروری است استفاده می کنیم. به ساختار زیر دقت کنید:

فاعل + must + شکل ساده فعل

1- برای بیان چیزایی که لازم و ضروری است:

.I must get a new passport

من باید پاسپورت جدید بگیرم.

.I can’t go; I must finish this work

من نمی توانم بروم. باید این کار را تمام کنم.

.I must get up early tomorrow

من باید امروز زود بیدار شوم.

.You must fill in this form

تو باید این فرم را پر کنی.

2- برای بیان امکان انجام کاری:

.You mustn’t take picture here

تو نمی توانی اینجا عکس بگیری.

.We mustn’t wake a baby

ما نباید بچه را بیدار کنیم.

3- برای توصیه یا پیشنهاد:

.Pat and Jan are so nice, we must see them again

پت و جن خیلی خوب اند، ما باید آنها را دوباره ببینیم.

.You must go and see your friends

تو باید به دیدن دوستات بروی.

Must not:

Must not شکل منفی فعل must است که برای بیان اجتناب از انجام کاری استفاده می شود. به مثال زیر دقت کنید:

.You mustn’t smoke

تو نباید سیگار بکشیی.

نکته: mustn’t مخفف must not است.

افعال وجهی need, need not:

از افعال وجهی need, need not برای نشان دادن اهمیت در انجام کاری استفاده می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

.You need to read this book

تو باید این کتاب را بخوانی.

.She need to get some aspirins for your headache

تو باید برای سردردت مسکن استفاده کنی.

.Cans of soup needn’t be kept in the fridge

سوپ های کنسرو شده نیازی به نگهداری در یخچال ندارند.

نکته: needn’t مخفف need است.

شکل جایگزین افعال :

فعل شکل جایگزین
must have to
can could/ be able to
shall should
will would
should to be supposed to do
may might
ought to should
need not not to have to
must not not to be allowed to

مطالب مرتبط:

افعال حسی

افعال کمکی

افعال کمک وجهی

افعال مدال

بر چسب ها:

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *