فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
فعل وجهی can و could در انگلیسی

فعل وجهی can و could در انگلیسی

افعال وجهی(ناقص) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا do و does نمی گیرند.

پر کاربرد ترین افعال وجهی:

shall should
can could
may may not
would will
must mustn’t
need need not
might  

افعال وجهی could / Can:

از افعال can, could برای بیان درخواست یا پیشنهاد استفاده می شود. به ساختار زیر دقت کنید:

فاعل + can/ could + شکل ساده فعل

کاربرد could /can:

1- برای درخواست یا پیشنهاد:

نکته: از فعل وجهی could برای بیان پیشنهاد های و رسمی تر و مودبانه تر از can استفاده می شود .

?Can you lend me some money

می توانی مقداری به من پول قرض بدهی؟

?Can you bring me some more water

می توانی برای من کمی اب بیاوری؟

?Could I do some shopping for you

می توانم برایتان مقداری خرید کنم؟

?Could I make a cup of coffee for you

می توانم برای شما یه فنجان قهوه اماده کنم؟

?Could I possibly borrow your paper for a moment

می توانم برگه تان را برای یه لحظه قرض بگیرم؟

?Excuse me Mr Andrews, could you lend mea stamp

ببخشید آقای اندروس، می توانید به من یک تمبر قرض دهید؟

?I’m sorry to trouble you, but could you possibly watch my luggage while I get a coffee

متاسفم مزاحم شما شدم، می توانید زمانی که من قهوه میگیرم مراقب وسایلم باشید؟

2- توانایی انجام کاری:

از فعل وجهی can برای بیان توانایی در زمان حال و از فعل could برای بیان توانایی در زمان گذشته استفاده می شود.

.I can play volleyball

من می توانم والیبال بازی کنم.

.I could swim

من می توانستم شنا کنم.

.I couldn’t cook well

من نمی توانستم خوب اشپزی کنم.

3- برای گرفتن اجازه :

?Can I use the phone, please

می توانم از تلفن استفاده کنم؟

?Can we wait here

می توانیم اینجا منتظر بمانیم؟

?Could I borrow your pen

می توانم خودکارت را قرض بگیرم؟

?Could I open a window, please

می توانم پنجره را باز کنم؟

.I could meet my friends

من اجازه داشتم دوستانم را ملاقات کنم.

4- برای بیان امکان انجام کاری:

.She couldn’t /can’t be at home

او امکان ندارد در خانه باشد.

couldn’t , cannot:

cannot منفی can و couldn’t منفی could است. برای منفی کردن افعال could ,can فقط کافیست کلمه not را به اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.He can’t speak play the piano

او نمی تواند پیانو بزند.

.He couldn’t speak English well in the past

او در گذشته نمی توانست خوب انگلیسی صحبت کند.

سوالی با can و could:

برای سوالی کردن فقط کافیست جای فعل can, could را با فاعل عوض کنیم:

?Can you play the guitar

می توانی گیتار بزنی؟

?Could he drive a car

ایا او می توانست رانندگی کند؟

مطالب مرتبط:

فعل وجهی may

افعال مدال

افعال کمکی وجهی

افعال ربطی

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *