فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
انواع ضمایر در انگلیسی | گرامر ضمایر انگلیسی به همراه مثال های کاربردی

انواع ضمایر در انگلیسی | گرامر ضمایر انگلیسی به همراه مثال های کاربردی

ضمایر در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی ضمیرکلمه ای است که به جای اسم می نشیند و زمانی از آن استفاده می کنیم که جنسیت برای ما معلوم باشد.

تشخیص ضمایر در یادگیری زبان انگلیسی از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از راه های تشخیص ضمیر در جمله این است که بدانیم تاثیر هر عمل روی چه چیزی است. به مثال زیر دقت کنید:

.Mina goes to school. She is a smart student

سارا به مدرسه می‌رود. او یک دانش‌آموز باهوش است.

انواع ضمایر در زبان انگلیسی:

ضمایر فاعلی (شخصی)

ضمایر مفعولی

ضمایر ملکی

ضمایر انعکاسی

ضمایر نسبی

ضمایر اشاره

ضمایر نا معین

ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی:

ضمایری هستند که جای فاعل می نشینند. فاعل در جمله کسی است که عملی را انجام می دهد. ضمیر فاعلی می تواند به صورت مفرد جمع, مذکر, مونث یا بدون جنسیت باشد. ضمایر I , we برای اشاره اول شخص مفرد و جمع است ضمیر you برای اشاره به دوم شخص مفرد و جمع و she , he, it به سوم شخص مفرد و جمع اشاره می کنند.

مفرد جمع  
I we اول شخص مفرد
you you دوم شخص مفرد
she/ he/ it they سوم شخص مفرد

.He often goes to New York

او اغلب به نیو یورک می رود.

.I enjoy The film, although the beginning was boring

من از فیلم لذت بردم هرچند پایانش کسل کننده بود.

.She speaks both Chinese and Japanese

او هم ژاپنی و چینی صحبت می کند.

نکاتی در مورد ضمایر فاعلی:

1. همه ضماير (فاعلي، مفعولي و…) به جز it در مورد انسان استفاده مي‌شوند.

2. they هم به انسان و هم به اشياء اشاره میکند.

.They are chairs

.They are students

نحوه سوالی و منفی کردن ضمایر فاعلی:

برای سوالی کردن ضمایر فاعلی فعل be(am, is, are) به ابتدای جمله می اوریم و برای منفی کردن به فعل be (am, is, are) کلمه not را اضافه می کنیم. در جدول زیر نحوه منفی کردن و سوالی کردن ضمایر فاعلی نشان داده شده است:

حالت منفی حالت سوالی
I am not sad ?Am I sad
you are not sad ?Are you sad
she is not sad ?Is she sad
he is not sad ?Is he sad
it is not sad ?Is it sad
we are not sad ?Are we sad
they are not sad ?Are they sad

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و فیلم آموزش زمانها در زبان انگلیسی، لیست لغات 504 با معنی pdf، انواع فعل ها در زبان انگلیسی، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی و همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی:

ضمایر مفعولی ضمایری هستند که نقش مفعول جمله را دارند. مفعول کسی هست که کار روی آن انجام می شود. به جمله زیر دقت کنید:

me به من
you به تو
her به او
him به او
it به او
we به ما
they به آنها

تفاوت ضمایر فاعلی با مفعولی:

تفاوت ضمایر فاعلی و مفعولی در این است که ضمایر مفعولی به جای مفعول می نشیند و ضمایر فاعلی به جای فاعل. به مثال زیر دقت کنید:

.I meet her

من او را ملاقات کردم.

در جمله بالا her ضمیر مفعولی است.

در جدول زیر تفاوت ضمایر فاعلی و مفعولی مشخص شده است:

ضمایر مفعولی ضمایر فاعلی
me I
you you
her she
him he
it it
us we
them they

.I have know him for 10 years

من او را 10 ساله که می شناسم.

.He had a lot of work to do, so I helped him

او کاراهای زیادی داشت بنابراین به او کمک کردم.

.I cannot remember what you told me

یادم نمیاد سر کلاس چی به من گفتی.

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی:

ضمایر ملکی ضمایری هستند که مالکیت را نشان می دهند و جانشین اسم می شوند و معانی آنها معادل (مال من، مال تو، مال او، مال ما، مال شما، مال آنها) است. در جمله زیر اهمیت ضمیر مشخص شده است.

.The doctor told Sue to take a holiday

.He told her to take a holiday

دکتر به سو گفت که به تعطیلات برود.

دقت کنید در جمله اول از اسم استفاده شده است و در جمله دوم به جای استفاده از اسم از ضمیر استفاده کردیم.

جدول ضمایر ملکی به شکل زیر است:

mine مال من
yours مال تو
hers مال او (مونث)
his مال او (مذکر)
it’s مال او (اشیا یا حیوان)
ours مال ما
theirs مال آنها

تفاوت صفات ملکی و ضمایر ملکی:

برای اکثر زبان آموزان تشخیص این دو دشوار است. ضمایر ملکی جانشین اسم می شوند اما صفات ملکی همانند صفات دیگرقبل از اسم ظاهر می شوند. به مثال زیر دقت کنید:

.This is my piano

.This piano is mine

جملات بالا در معنا یکسان هستند ولی در ساختار متفاوت هستند با این تفاوت که در جمله اول از صفات ملکی استفاده کردیم و در جمله دوم از ضمیر ملکی.

در جدول زیر تفاوت ضمایر ملکی و صفات ملکی مشخص شده است:

ضمایر ملکی صفات ملکی
mine my
yours your
hers her
his his
ours our
theirs their

.Her hair looks better than yours

موهای او از مال شما بهتر به نظر می رسد.

.That dog looks like ours

آن سگ شبیه سگ ما است.

.This car isn’t hers

این ماشین مال او نیست.

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی:

ضمایر انعکاسی در انگلیسی ضمایری هستند که به self و selves ختم می شوند و به عبارتی دیگر هنگامی که فاعل و مفعول یکسان هستند به عنوان مفعول استفاده می شوند و در زبان فارسی به معنای “خود” هستند. به مثال زیر دقت کنید:

.He is proud of himself

او به خودش افتخار می کند.

در جمله بالا فاعل و مفعول یکی هستند یا به عبارتی دیگر فاعل he به himself اشاره می کند.

انواع ضمایر انعکاسی در انگلیسی:

myself خودم
yourself خودت
herself خودش(مونث)
himself خودش(مذکر)
itself خودش(اشیا یا حیوان)
ourselves خودمان
yourselves خودتان
themselves خودشان

.It’s best if you do it yourself

این بهترین است اگر خودت انجام دهی.

.I want to speak to the manager himself, not his secretary

من میخواهم با خود مدیر صحبت کنم نه منشی اش.

ضمایر نسبی در زبان انگلیسی:

ضمایر نسبی در انگلیسی رابطه یک اسم با موضوعی خاص نشان می دهند. ضمایر نسبی بعد از اسم یا ضمیر که درباره آن توضیح می دهند می آیند. به جمله زیر دقت کنید:

.The girl who has red dress, is my friend

دختری که لباس قرمز پوشیده است، دوست من است.

در جمله بالا ضمیر who درباره فاعل girl بیشتر توضیح می دهد.

انواع ضمایر نسبی در انگلیسی:

who کسی که
 which چیزی که
whose که
whom کسی که
that که

.A man whose had gun, was robber

مردی که تفنگ داشت دزد بود.

.The suitcase, which is black, is mine

چمدانی که مشکی هست مال من است.

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی:

ضمایر نا معین یا Indefinite Pronouns ضمایری هستند که به شخص، چیز یا مکان نا مشخص یا مبهم اشاره می کنند. این ضمایر در فارسی معادل همه چیز، هیچ چیز، کسی، همه جا و …… هستند.

.Somebody telephoned for you

کسی که به تو تلفن زد.

در جمله بالا somebody برای ما مشخص نیست چه کسی است .

انواع ضمایر نامعین در انگلیسی:

everybody همه کس
no one هیچکس  
anyone هر کسی 
something چیزی
everything همه چیز
everywhere همه جا
nothing هیچ چیز 
no where هیچ جا
nobody هیچ کس
anywhere هر جا
somebody کسی 
somewhere جایی  
anything هر چیز
someone کسی 

Someone stole my bag

کسی کیف مرا دزدید.

.I want to tell you something

من میخوام بهت چیزی بگم.

.I want to live somewhere warm

 من دوست دارم جایی گرم زندگی کنم.

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی:

ضمیر اشاره در انگلیسی برای اشاره کردن به چیزی استفاده می شوند که می تواند اشیا، حیوان، مکان یا فرد خاصی باشد. از این ضمایر زمانی استفاده می شود که بخواهیم انها را جایگزین اسمی که قبلا ذکر شده بکنیم یا بخواهیم به دوری یا نزدیکی شی اشاره کنیم. این ضمایر حالت سوم شخص دارند و مفرد یا جمع بودن جمله را مشخص میکنند.

انواع ضمایر اشاره در انگلیسی:

مفرد جمع  
این    this این ها   these ضمایر اشاره نزدیک
 آن   that  آن ها   those ضمایر اشاره دور

.These are so beautiful

این ها بسیار زیبا هستند.

.I don’t like living in this country

من زندگی کردن در این کشور را دوست ندارم.

.That was a wonderful meal, thanks

غذای بی نظیری بود، ممنون.

مطالب پر بازدید:

کاربرد حروف اضافه in on at در انگلیسی

اسامی جمع در انگلیسی

گذشته ساده در انگلیسی

جایگاه صفت در زبان انگلیسی

قید های جهت در زبان انگلیسی

کاربرد فعل وجهی may

برچسب ها:

6 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *