فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
حال ساده در انگلیسی | اموزش گرامر simple present

حال ساده در انگلیسی | اموزش گرامر simple present

حال ساده یکی از پر کابرد ترین زمان ها در انگلیسی است و عملی را نشان می دهد که در زمان حال در حال انجام است. این عمل می تواند کار های روزمره، حقایق علمی، کارهای برنامه ریزی شده و …. باشد. به مثال زیر دقت کنید:

من هر روز زود ار خواب بلند می شوم. (عادت روزمره)

من هر شب دندان هایم را مسواک می زنم. ( عادت روزمره)

آب در 100 درجه سانتی گراد می جوشد. (حقیقت علمی)

هواپیما ساعت 9 حرکت می کند. (کار از قبل برنامه ریزی شده)

ساختار حال ساده:

برای ساخت زمان حال ساده از فاعل با شکل ساده فعل استفاده می کنیم. به این صورت که بعد از فاعل شکل ساده فعل را قرار می دهیم مانند ساختار زیر:

ادامه جمله + شکل ساده فعل + فاعل

.I play volleyball every day

من هر روز والیبال بازی می کنم.

.We usually listen to music in the car

ما معمولا در ماشین موزیک گوش می دهیم.

.They live in New York

انها در نیویورک زندگی می کنند.

اگر فاعل سوم شخص مفرد (she/ he it) باشد به فعل s یا es اضافه می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

.She always gets up late on Sunday

او معمولا یکشنبه ها دیر از خواب بیدار می شود.

.My mother often speaks French at home

مادر من اغلب فرانسوی در خانه صحبت می کند.

.It rains all the time here

صرف شخص در زمان حال ساده:

ادامه جمله فعل فاعل
dinner every day cook I/ you/ we/ they
dinner every day cooks she/ he/it

اگ

قید های زمان در حال ساده:

برای اینکه نشان دهیم چه کاری در چه زمانی انجام می شود می توانیم از قید های تکرار زیر استفاده کنیم:

معمولا   usually هرگز   never
بعضی اوقات   sometime همیشه   always
اغلب  often به ندرت  hardly ever

ساختار منفی حال ساده:

برای منفی کردن حال ساده کافی است not را به افعال کمکی do, does اضافه کنیم.

نکته: برای همه افعال از do not و برای سوم شخص(she, he, it) از does not استفاده می شود. به ساختار زیر دقت کنید:

شکل ساده فعل + do not یا does not + فاعل

ادامه جمله فعل شکل منفی do , does فاعل
dinner every day cook do not I/ you/ we/ they
dinner every day cook does not she/ he/ it

ساختار سوالی حال ساده:

برای سوالی کردن جملات در حال ساده اگر سوال yes / no question (بله یا خیر) باشد فقط کافی است افعال کمکی do,does را به اول جمله بیاوریم ولی اگر سوال wh question برای کسب اطلاعات بیشتر باشد ضمایر پرسشی what, when, where, why را به اول جمله آورده سپس فعل کمکی do, does و بقیه جمله را قرار می دهیم.

نکته: برای همه افعال از do و برای سوم شخص(she, he, it) از does استفاده می کنیم.

Yes/ No question (بله یا خیر):

برای ساخت سوالات بله یا خیر از ساختار زیر استفاده می شود:

Do/ does + ادامه جمله + فاعل

ادامه جمله فاعل فعل کمکی do, does
?go to school every day I/ you/ we/ they
Do
?go to school every day she/ he/ it Does

Wh question (سوالات پرسشی):

برای ساخت سوالات پرسشی از ساختار زیر استفاده می شود:

فعل + فاعل + Wh word + do/ does

فعل فاعل افعال کمکی do, does ضمایر پرسشی
?read     what
?go + I/ you/  we/ they + do where
?meet friends she/ he/ it/+ + does when
?cry     why
?arrive     what time

نکته مهم:  ضمیر پرسشی who با سایر واژه‌های پرسشی متفاوت است وقتی می‌خواهیم درباره فاعل جمله با who جمله پرسشی بسازیم از do, does استفاده نمی کنیم، چون نقش who ضمیر فاعلی دارد:

Who comes home?

چه کسی به خانه می اید؟

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو اموزش مكالمه انگليسي، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، جدول ضمایر انگلیسی با معنی و همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

کاربرد حال ساده:

1.فعالیت های روزانه( Routine activities ): فعالیت ها یا اتفاقاتی که که در زمان حال به صورت منظم در حال انجام است:

نکته: برای این حالت از قید های تکرار( sometimes, often ,always وnever) استفاده می کنیم.

.I go to school every days

من هر روز به مدرسه می روم

.We play tennis twice a week

ما دو بار در هفته تنیس بازی می کنیم.

.I often get headache

من اغلب سر درد می شوم.

2. بیان عملی که در آینده قرار است اتفاق بیفتد:

.This train leaves at 5 o’clock

این قطار ساعت 5 حرکت کی کند.

His play starts at 9 o’clock

بازی او ساعت 9 شروع می شود.

3. برای بیان حقایق علمی. به مثال زیر دقت کنید:

.Russia is a big city

روسیه کشور بزرگی است.

.Water boils at 100 °C

آب در 100 درجه سانتی گراد می جوشد.

4. برای بیان حقایقی که درباره انسان وجود دارد:

.She is twenty years old

او بیست ساله است.

.She is American

او اهل آمریکاست.

.She lives in America

او در آمریکا زندگی می کند.

5. برای بیان چند عمل که پشت سر هم اتفاق می افتند:

.After he gets up, she takes a shower, has breakfast, listens to the radio

او بعد از اینکه از خواب بیدار می شود، دوش میگیرد< صبحانه می خورد و به رادیو گوش می کند.

6. برای بیان علایق شخصی:

.I love music

من عاشق موسیقی ام .

.I respect my father

من به پدرم احترام می گذارم.

نکاتی در اضافه کردن s به سوم شخص:

1.اگر فعل به o یا ch , sh , z ویا th ختم شود به جای پسوند s از es استفاده می کنیم.

watch —->> watches

go —->> goes

2. اگه جمله به افعال مدال ( can, must, may, might) modal ختم شود فعل باید حتما به شکل ساده بیاید.

She can dance

You must leave

اگر فعل به حرف y پس از یک حرف بی صدا ختم شود، حرف y را به ie تغییر می کند و سپس –s را اضافه می کنیم. (در صورتی که قبل از y حرف صدادار باشد y تغییری نمی کند)

buy —->> buys

carry —–>> carries

مخفف ها:

فاعل  شکل بلند شکل کوتاه
I I do not I don’t
you you do not you don’t
she/ he/ it She/ He/ It does not She/ He/ It doesn’t
we We do not We don’t
you You do not You don’t
they They do not They don’t

نکته: شکل کوتاه کلمات فقط بعد از ضمایر می آید.

.She’s a clever student

.Mina’s a clever student

فعل be در حال ساده:

فعل be یک فعل بی قاعده است در صورتی که از این فعل استفاده شود از فعل do و does برای منفی کردن یا سوالی کردن استفاده نمی شود.

حالت مثبت حالت منفی حالت سوالی
I am I am not ?Am I
You are You are not ?Are you
He/ She/ It He/ She/ It is not ?Is she/ he/ it
We are We are not ?Are we
You are You are not ?Are you
They are They are not ?Are they

مخفف ها:

فاعل  شکل بلند شکل کوتاه
I I am
I’m
you you are you’re
she/ he/ it She/ He/ It is
sh’s …. he’s……. it’s
we We are we’re
you You are you’re
they They are they’re

پاسخ های کوتاه در انگلیسی:

  I do   I don’t
Yes, you do No, you don’t
  she/ he/ it does   she/ he/ it doesn’t
  we do   we don’t
  they do   they don’t

تمرین ها:

1. She always ______ my birthday .

او همیشه تولد من را فراموش می کند.

A. forget

B. forgets

C. forgot

2. Mary is really tired, but she _____ to go to bed.

ماری خیلی خستست، ولی او دوست ندارد برود بخوابد.

A. don’t want

B. doesn’t wants

C. doesn’t want

3. ____ your parents live near here?

آیا پدر و مادر شما نزدیک اینجا زندگی می کنند؟

A. do

B. does

C. did

4. The teachers _____ in class.

معلمان در کلاس نیستند.

A. is not

B. are not

C. isn’t

4. Is he your father?

………………………..No, _____ .

آیا او پدر شماست؟

A. he isn’t

B. he is

C. she isn’t

پاسخ ها:

1. a . 5 ………………….. ….b .4 ……………. a . 3 ……….. c . 2 …………. b

مطالب مرتبط:

زمان حال استمراری

زمان ماضی نقلی(حال کامل)

زمان اینده کامل

بر چسب ها:

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *