فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
حال کامل استمراری در انگلیسی | گرام Present Perfect Continuous

حال کامل استمراری در انگلیسی | گرام Present Perfect Continuous

گذشته حال کامل استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته اتفاق افتاده و تا زمان حال ادامه داشته است یا به عبارتی در گذشته اتفاق افتاده ولی تاثیرش در زمان حال باقی مانده است. تفاوت حال کامل با حال کامل استمراری در این است که حال کامل استمراری تاکید بر ادامه دار بودن یا مدت عمل استو به مثال های زیر دقت کنید:

او ساعت 10 مشغول درس خواندن بود.

پدرم کل دیروز را مشغول تعمیر ماشینش بود.

سارا مشغول صحبت با دوستش بود زمانه که پدرش امد.

ساختار حال کامل استمراری:

حال کامل استمراری با استفاده از افعال کمکی have, has با been و فعل ing دار ساخته می شود. ساختار زیر نحوه ساخت این زمان را نشان میدهد:

فاعل + have / has + been + دارing فعل

ادامه جمله فعل ing دار been
افعال کمکی have, has
فاعل
for ten years
driving been have
I
for ten years driving been has she/ he/ it
for ten years driving been have you/ we/ they

قید های پر کاربرد در زمان گذشته استمراری:
(two years , three months, two days, long time )for

since (1997, 1887, early in the morning, . . . )

ساختار منفی حال کامل استمراری:

برای منفی کردن حال کامل استمراری فقط کافی ست not را به افعال کمکی have, has اضافه کنیم. به ساختار زیر دقت کنید:

فاعل + have not / has not + been + دار ing فعل

ادامه جمله   دار ing فعل not افعال کمکی have, has
فاعل
for ten years driving not have I
for ten years driving not has
she/ he/ it
for ten years driving not have you/ we/ they

ساختار سوالی حال کامل استمراری:

برای سوالی کردن جملات در گذشته استمراری اگر سوال yes / no question (بله یا خیر) باشد فقط کافی است افعال کمکی have, has را به اول جمله بیاوریم و جای انرا با فاعل عوض کنیم ولی اگر سوال wh question برای کسب اطلاعات بیشتر باشد ضمایر پرسشی what, when, where, why را به اول جمله آورده سپس افعال کمکی have, has را قرار می دهیم.

Yes/ No question (بله یا خیر):

برای ساخت سوالات بله یا خیر از ساختار زیر استفاده می شود:

have, has + been + فاعل + ing فعل + . . .

ادامه جمله فعل ing دار
been فاعل افعال کمکی have, has
?for ten years driving
been I Have
?for ten years driving been she/ he/ it Has
?for ten years driving been you/ we/ they Have

Wh question (سوالات پرسشی):

برای ساخت سوالات پرسشی از ساختار زیر استفاده می شود:

ing + فعل + فاعل + Wh word + have/ has

فعل ing دار been
فاعل افعال کمکی was/ were wh word
?doing       what
?going been I/you/ we/ they have where
?meeting been  she/ he/ it has when
?crying       why
?visiting       what time

کاربرد حال کامل استمراری:

1- برای بیان عملی که در گذشته شروع شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است:

.I have been learning English for two years

من دو سال است که انگلیسی یاد می گیرم.

.We have been living here since April

ما از اوریل اینجا زندگی می کنیم.

.We have been traveling for six hours

ما به مدت شش ساعت سفر کردیم.

2- برای بیان عملی که در گذشته شروع شده است و اخیرا تمام شده است: در این حالت از کلماتی مثل recently و lately استفاده می شود.

?What have you been recently/ lately

.I’ve been exercising to play volleyball well

این اواخر چیکار میکردی؟

برای اینکه خوب والیبال بازی کنم تمرین می کردم.

نکاتی در مورد حال کامل استمراری:

1- در برخی موارد می توان هم از حال کامل و هم از حال کامل استمراری استفاده کرد:

.I have been teaching/ have taught for two years

من دو سال است که تدریس میکنم.

2- اگر بخواهیم بر مدت انجام یک عمل تاکید کنیم اگر کار به مدت طولانی انجام شده باشد از حال کامل و اگر کار به مدت کوتاه انجام شده باشد از حال کامل استمراری استفاده می کنیم:

.My brother has been played the piano for a long time ago

برادر من مدت زیادی است که پیانو میزند.

.My brother has been playing the piano for one year

برادر من به مدت یک سال است که پیانو می زند.

دقت کنید در جمله اول چون کار به مدت طولانی انجام شده از حال کامل و در جمله دوم چون کار در مدت کوتاه انجام شده از حال کامل استمراری استفاده می شود.

نکته: در انگلیسی بعضی افعال حالت مانند know, love ,like, hate, need, ……. شکل استمراری ندارند و ing نمی گیرند. به مثال زیر توجه کنید:

She have been knowing her friend

I have been needing help

نکاتی در مورد اضافه کردن ing :

اگر فعل به e ختم شود حذف می شود سپس ing دریافت می کند.

live —->> living

make —->> making

اگر فعل به ie ختم شود ie تبدیل به y می شود.

lie —->> lying

اگر فعل به حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف صدادار باشد, حرف آخر دوبار تکرار می شود.

stop —->> stopping

run —->> running

اگر فعل به حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف بیصدا باشد, حرف آخر فقط یکبار تکرار می شود.

help —->> helping

want —->> wanting

مخفف ها(Contractions):

مثبت:

شکل کوتاه شکل بلند
I’ve I have
you’ve you have
she’s she has
he’s he has
it’s it has
we’ve we have
they’ve they have

منفی:

شکل کوتاه شکل بلند
I haven’t I have not
you haven’t you have not
she hasn’t she has not
he hasn’t he has not
I hasn’t it has not
we haven’t we have not
they haven’t they have not

نکته: شکل کوتاه کلمات فقط بعد از ضمایر می آید.

They’ve been eating pizza.

The boys’ve been eating pizza

پاسخ های کوتاه در گذشته استمراری:

منفی   مثبت  
I haven’t   I have
 
we/ you/ they haven’t
No, we/ you/ they have yes,
she/ he/ it hasn’t   she/ he/ it has  

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو جمله سازی با کلمات انگلیسی، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، کلمات کاربردی انگلیسی و همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مثال ها:

 

.John’s been working in the bank for three months

جان به مدت سه ماه است که در بانک کار می کند.

.My father has been teaching for 40 years

پدر من چهل سال است که تدریس میکند.

.She has been painting the house for four days

او چهار روز است که خانه را نقاشی کرده است.

.We have been waiting for the bus since 8:30

ما از ساعت هشت و نیم منتظر اتوبوس هستیم.

.She has been driving for four hours

او چهار ساعت است که رانندگی می کند.

.It’s been raining since Sunday

از یکشنبه باران باریده است.

.Prices have been going up since last year

قیمت ها از سال گذشته افزایش پیدا کرده اند.

تمرین ها:

1. John ________ Chinese for five months

جان پنج ماه است که زبان چینی یاد می گیرد.

A. have learning

B. have been learning

C. have learned

2. They ______ here since 1998.

انها از سال 1998 اینجا زندگی می کنند.

A. has been living

B. were lived

C. have been living

3. How long _________ English?

چند وقت است که شما انگلیسی یاد می گیرید؟

A. are you learning

B. have you been learning

C. have you learning

4. _____ you _____ long?

ایا شما مدت زیادی منتظر ماندید؟

A. Have- been waited

B. have- been waiting

C. Are – been waiting

پاسخ ها:

1. b .4 ………. b .3 …………. c . 2 ………. b

مطالب مرتبط:

زمان حال کامل(ماضی نقلی)

زمان حال ساده

زمان گذشته کامل(ماضی بعید)

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *