فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
ماضی نقلی در انگلیسی | گرامر ماضی نقلی یا حال کامل با مثال

ماضی نقلی در انگلیسی | گرامر ماضی نقلی یا حال کامل با مثال

زمان حال کامل برای نشان دادن ارتباط بین گذشته و حال مورد استفاده قرار میگیرد. به عبارتی دیگر اتفاق هایی را بیان می کند که در گذشته در زمان نا معینی اتفاق افتاده ولی نتیجه اش تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. حال کامل در زبان فارسی معادل ” ماضی نقلی” است. به مثال زیر دقت کنید:

.She has washed her clothes

او لباس هایش را شسته است. ( لباس های او اکنون شسته است)

ساختار حال کامل:

این زمان با استفاده از have و has با شکل سوم فعل ساخته می شود. برای ساخت قسمت سوم فعل این زمان مانند زمانهای حال کامل، اینده کامل و …. با استفاده از اضافه کردن ed به افعال با قاعده ساخته می شود و افعال بی قاعده از قانون خاصی پیروی نمی کنند و شکلشان عوض می شود. از ساختار زیر برای ساخت حال کامل استفاده می شود:

مشاهده لیست کامل افعال با قاعده

مشاهده لیست کامل افعال بی قاعده

شکل سوم فعل + have/has + فاعل

ادامه جمله فعل اصلی فعل کمکی have, has فاعل
to the music listened have
I/ you/ we/ they
to the music listened has she/ he/ it

افعال با قاعده:

شکل ساده شکل گذشته
listen listened
work worked
answer answered
play played
arrive arrived
walk walked 
enjoy enjoyed

افعال بی قاعده:

شکل ساده شکل گذشته شکل سوم
take took taken
tell told told
give gave given
eat ate eaten
write wrote written
know knew known

قید های زمان در حال کامل:

since .1: مبدا زمان(شروع آن کار) را بیان می کند:

.I have known her since 2005

من او را از سال 2005 می شناسم.

for .2: بیان کننده ی طول زمان انجام کار است.

.I have known her for six months

من او را از شش ماه است که میشناسم.

already .3 ( زودتر- قبل از این) عملی را انجام می دهد که زودتر از زمان مورد نظر انجام شده است. به مثال زیر دقت کنید:

?Do you go with me to watch this film

.I’ve already watched it

با من میای برویم این فیلم را ببینیم؟

من قبلا آن را دیدم.

4. just ( چند لحظه پیش- تازگی) عملی را انجام می دهد که چند لحظه قبل انجام شده است. به مثال زیر دقت کنید:

?Why is your hair wet

.Because I have just took a shower

چرا موهایت خیس است؟

چون چند دقیقه پیش دوش گرفتم.

5. ever ( تا به حال) از قید ever برای دو حالت استفاده می شود:

1. سوال کردن در مورد تجربه انجام کاری:

?Have you ever eaten Italian food

آیا تا به حال غذای ایتالیایی خوردی؟

2. در جملات منفی

.No, I haven’t ever eaten it

نه تا به حال نخوردم.

6. never ( هرگز )در جملات منفی استفاده می شود.

?Have you played the guitar

آیا تا به حال گیتار زدی ؟

.No, I have never play it

نه، هرگز تا الان نزدم.

yet .7 ( هنوز)در جملات منفی و سوالی استفاده می شود.

?Haven’t you finished that book yet

.I haven’t finished that book yet

هنوز آن کتاب را تمام نکردی؟

من هنوز آن کتاب را تمام نکردم.

ساختار منفی حال کامل:

برای منفی کردن حال کامل کافی است not را به have یا has اضافه کنیم. مانند ساختار زیر:

شکل سوم فعل + have not یا has not + فاعل

ادامه جمله فعل شکل منفی have , has فاعل
to the music listened have not I
to the music listened have not you
to the music listened has not she/ he/ it
to the music listened have not we
to the music listened have not they

ساختار سوالی حال کامل:

برای سوالی کردن جملات در حال کامل اگر سوال yes / no question (بله یا خیر) باشد فقط کافی است جای فاعل را با فعل کمکی have یا has عوض کنیم ولی اگر سوال wh question برای کسب اطلاعات بیشتر باشد ضمایر پرسشی what, when, where, why را به اول جمله آورده سپس فاعل را قرار می دهیم.

Yes/ No question (بله یا خیر):

ادامه جمله فعل فاعل فعل کمکی have, has
?to the music listened I Have
?to the music listened you Have
?to the music listened she/ he/ it Has
?to the music listened we Have
?to the music listened they Have

Wh question (سوالات پرسشی):

فعل فاعل فعل کمکی have, has ضمایر پرسشی
?read     what
?gone I/ you/ we/ they+ + have where
?meet + she/ he/ it/ + has when
?leave     why
?came     what time

در جدول زیر سه حالت مختلف برای زمان حال کامل نشان داده شده است:

ساختار مثبت
ساختار منفی ساختار سوالی فاعل
I have seen I have not seen ?Have I seen I
you have seen You have not seen ?Have you seen you
she / he/ it have seen She/ He/ It has not seen ?Has She/ He/ It seen She/ He/ It
we have seen We have not seen ?Have we seen We
they have seen They have not seen ?Have they seen they

کاربرد زمان حال کامل:

1. برای بیان اتفاقی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد:

.I have started teaching English for two years

من دو سال است که انگلیسی تدریس می کنم (الان هم تدریس می کند )

.Look, I have bought a new dress

ببین لباس جدیدی که گرفتم.(الان هم لباس را دارد)

2. برای بیان عملی که در گذشته انجام شده ولی تاثیرش در زمان حال است:

.I have finished my homework, so we can go out tonight

من تکالیفم را تمام کردم، بنابراین می توانیم امشب بیرون برویم.

.I have started a new job for two month

من دو ماه است که شغل جدید را آغاز کردم. (هنوز شغل را دارد)

3. برای صحبت در مورد تجربه انجام کاری از گذشته کامل استفاده می کنیم:

نکته: معمولا از از قید های ever و never استفاده می شود.

?Have you seen American movies

تا به حال فیلم آمریکایی دیدی؟

.They were the best food I have ever tasted

آنها بهترین غذایی بودند که تا به حال خوردم.

.My father has never driven a car

پدر من تا حالا رانندگی نکرده است.

4. برای صحبت کردن درباره کاری که در گذشته چندین بار انجام می‌شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است:

.I have taught English many times

من تا به حال زیاد انگلیسی تدریس کردم. ( الان هم تدریس می کند)

He has written some books and he is writing another one.

او تا به حال چندین کتاب نوشته است و دارد روی یک کتاب دیگر کار می کند. (قبلا این کار را انجام داده و الان هم بعد از مدت ها دوباره انجام داده است)

.My brother has played football several times this week

برادر من این هفته چندین بار فوتبال بازی کرده است.

5. برای بیان کارهایی که در طول زندگی صورت گرفته و زمان آن مشخص نیست:

نکته: اگر زمان آن مشخص باشد از از زمان گذشته ساده استفاده می کنیم.

I have driven a car several times.

من تا به حال چندین بار رانندگی کردم. (زمان آن مشخص نیست)

I drove a car two years ago

من دو سال پیش رانندگی کردم. زمان آن مشخص است)

7. برای بیان عملی که تا به حال یا مدتی است که انجام ندادیم:

We haven’t played volleyball this year.

ما امسال والیبال بازی نکردیم.

I have never read any of his books.

من تا به حال هیچ کدام از کتاب های او را نخواندم.

8. برای بیان حال کامل می توانیم از صفات برترین استفاده کنیم:

.They were the best food I have ever tasted

آنها بهترین غذایی بودند که تا به حال خوردم.

نکاتی در مورد شکل سوم افعال:

اگر فعل به حرف صدادار ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد, حرف آخر دوبار تکرار می‌شود.

plan —->> planned

stop —->> stopped

اگر فعل به حرف صدادار ختم شود و حرف قبل صدادار باشد تغییری نخواهد کرد.

play —->> played

enjoy —->>enjoyed

اگر انتهای فعل e داشت، فقط به آن d اضافه کنیم.

hope —->> hoped

change —->> changed

اگر فعل به y ختم شود, y به i تبدیل می شود.

try —->>tried

copy —->> copied

مخفف ها:

مثبت:

فاعل  شکل بلند شکل کوتاه
I I have I’ve
you you have you’ve
she/ he/ it She / He/ It has sh’s …. he’s……. it’s
we We have we’ve
you You have you’ve
they They have they’ve

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو جمله سازی با کلمات انگلیسی، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، کلمات کاربردی انگلیسی و همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

منفی

فاعل  شکل بلند شکل کوتاه
I I have not I haven’t
you you have not you haven’t
she/ he/ it She/ He/ It has not She/ He/ It hasn’t
we We have not We haven’t
you You have not You haven’t
they They have not They haven’t

نکته: شکل کوتاه کلمات فقط بعد از ضمایر می آید.

They’ve eaten pizza

The boys’ve eaten pizza

پاسخ های کوتاه در حال کامل:

پاسخ کوتاه با yes   پاسخ کوتاه با no  
I/ you/ we they have yes, I/ you/ we they haven’t No,
she/ he/ it ha   she/ he/ it hasn’t  

نکته: زمان حال کامل می تواند با قید های تکرار همراه شود:

.That’s a wonderful film. I’ve seen it three times

آن فیلم یک فیلم فوق العاده است من سه بار دیدم.

.Sally has only been to Ireland once

سالی فقط یکبار به شیراز سفر کرده است.

تفاوت been و gone در حال کامل:

.I’ve gone to shiraz

من به شیراز رفتم.

.I’ve been to shiraz

این دو جمله در ظاهر یکسان به نظر می رسند ولی در معنی متفاوت هستند. در جمله اول او به شیراز رفته و هنوز بر نگشته است یا در شیراز است ولی در جمله دوم او به شیراز رفته و برگشته است یا الان در شیراز نیست.

نکته مهم : در زمان حال کامل از مقطع زمانی مشخص استفاده نمی شود. به مثال زیر دقت کنید:

.I’ve seen Ann yesterday

مثال ها:

.We haven’t been to Scotland this year

ما امسال به اسکاتلتد نرفتیم.

?Have you ever written a poem

آیا تا به حال شعر نوشتی؟

.Clara hasn’t told me her new address

کلارا به من ادرس جدیدش را نگفت.

.Joe has changed his job twice this year

جو کارش را دو بار امسال تغییر داده است.

.We have eaten everything in the house

ما همه چیز در خانه خوردیم.

زمان گذشته ساده در انگلیسی

زمان گدشته کامل در انگلیسی

حال کامل استمراری در انگلیسی

حال ساده در زبان انگلیسی

تمرین ها:

1. I ______ any clothes this year .

من هیچ لباسی امسال نخریدم.

A. haven’t buy

B. haven’t bought

C. have buy

2. Our matches _____ two matches last year .

تیم ما سال پیش دوبار برد.

A. have won

B. have win

C. won

3. _____ she spoken to you today?

آیا او امروز با تو صحبت کرده ؟

A. has

B. have

C. had

4. I _____ her _____ ten years .

من ده سال است که او را می شناسم.

A. known- since

B. have known – for

C. have known – since

5. He _____ car _____ April .

من هیچ لباسی امسال نخریدم.

A. has had – for

B. had – since

C. has had – since

پاسخ ها:

1. c . 5 ……………. b . 4 ……………. a . 3 ……….. c . 2 …………. b ………….

بر چسب ها:

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *