فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
حروف ربط در انگلیسی  | کاربرد و گرامر حرف ربط در انگلیسی

حروف ربط در انگلیسی | کاربرد و گرامر حرف ربط در انگلیسی

حرف ربط در انگلیسی:

حروف ربط (conjunction) حروفی هستند که جملات، عبارات و کلمه ها را به هم متصل می کند. در زبان انگلیسی حروف ربط به سه دسته تقسیم می شوند: 1- حروف ربط هم پایه ساز، حروف ربط وابسته ساز، حروف ربط جفتی.

حروف ربط هم پایه:

حروف ربط هم پایه حروفی هستند عبارات را به یکدیگر متصل می کنند و مقایسه، نتیجه یا در تضاد بودن چیزی را نشان می دهند.

رایج ترین حروف ربط هم پایه:

and, but, or, nor, for, so, yet

حرف ربط and:

این حرف ربط به معنی “و” است و زمانی به کار می رود که دو چیز یکسان باشند دو اسم، دو صفت و …

She ate some cake and ice cream last night.

او دیشب کمی کیک و بستنی خورد.

He goes to the gym and play football every day.

او هر روز به باشگاه می رود و فوتبال بازی می کند.

حرف ربط or:

این حرف ربط به معنی “یا” است و برای انتخاب یه گزینه بین چند گزینه به کار می رود:

Shall we go out to the cinema or stay at home?

ما باید به سینما برویم یا در خانه بمانیم؟

Would you like coffee or something to drink?

قهوه یا چیزی برای نوشیدن میل دارید؟

حرف ربط so:

این حرف ربط به معنی “بنابراین- در نتیجه” است و برای بیان نتیجه انجام کاری به کار می رود:

I was very ill, so I go home.

من خیلی مریض بودم بنابراین به خانه رفتم.

I didn’t have enough time, so I didn’t go to English class.

من زمان کافی نداشتم، بنابراین به کلاس زبان نرفتم.

حرف ربط but:

این حرف ربط به معنی “ولی- اما” است و برای بیان تضاد یا مخالف چیزی به کار می رود:

I’d like to go but I’m too busy.

من دوست دارم بروم اما خیلی گرفتارم.

We’ve invited the boss, but she decided not to come.

ما رئیس را دعوت کردیم اما او تصمیم گرفت که نیاید.

حرف ربط yet:

این حرف ربط به معنی “با این حال- اما” است و عملی را نشان می دهد که قابل انتظار نیست :

The sun was shining, yet it was quite cold.

خورشید می درخشید اما هوا نسبتا سرد بود.

Last summer there was a drought, yet some people were still watering their lawns every day.

تابستان گذشته خشکسالی بود، با این وجود برخی از مردم چمنزار های خود را هر روز اب می دادند.

حرف ربط nor:

این حرف ربط به معنی “نه” است و حالت منفی را نشان می دهد. بعد از حرف ربط nor فعل همیشه مثبت است:

It was not my fault, nor his.

نه تقصیر من بود نه تقصیر او.

He wasn’t at the meeting, nor was he at work yesterday.

او دیروز نه در جلسه بود و نه در محل کار.

حرف ربط for:

این حرف ربط به معنی “برای- چون” است و نتیجه رانشان میدهد:

I’ve bought him a watch for his birthday.

من برای تولدش یک ساعت براش خریدم.

He was very thirsty, for he drank a lot of juice and water.

او خیلی تشنه بود، چون مقدار زیادی اب و ابمیوه خورد.

حروف ربط وابسته ساز:

حروف ربط وابسته حروفی هستند که جمله وابسته را به جمله مستقل متصل می کنند. برای مثال جمله زیر را در نظر بگیرید:

We’ll stay at home if it rains.

جمله وابسته …………….جمله مستقل…….

اگر باران ببارد ما در خانه می مانیم.

در جمله بالا if حرف ربط وابسته ساز است که جمله مستقل (We’ll stay at home) را به جمله وابسته (it rains) متصل کرده است.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و اموزش مکالمه انگلیسی، صفت مفعولی در انگلیسی، پرکاربردترین افعال انگلیسی و همچنین ترتیب قیدها در انگلیسی را معرفی میکند.

رایج ترین حروف ربط وابسته ساز:

اگرچه- هر چند although
قبل از- پیش از before
بعد از after
زیرا- چونکه because
اگر چه- هر چند though
هنگامی که while
چه – ایا whether
تا until
جایی که where
زمانی که when
چونکه as
اگر if
چطور- چگونه how
از than
که that
چون since
یکبار once

مثال از حروف وابسته ساز در جمله:

They arrived while we were having dinner.

زمانی که ما رسیدیم انها در حال شام خوردن بودند.

Although the car’s old, it still runs well.

با وجود اینکه این ماشین قدیمی است اما به خوبی حرکت می کند.

We didn’t enjoy the day because the weather was so awful.

ما از روز لذت نبردیم چون هوا افتضاح بود.

مطالب مرتبط:

حروف اضافه در انگلیسی

حروف تعریف در انگلیسی

حروف صدادار در انگلیسی

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *