فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
داستان های کوتاه انگلیسی | داستان دوم

داستان های کوتاه انگلیسی | داستان دوم

ما در لرنیش داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط ، آموزش گرامر انگلیسی pdf ، لغات پرکاربرد زبان انگلیسی را به شما معرفی میکنیم.

.An old lady went out shopping last Tuesday

She came to a bank and saw a car near the door

.A man got out of it and went into the bank. She looked into the car

.The keys were in the lock. The old lady took the keys and followed the man into the bank

.”The man took a gun out of his pocket and said to the clerk “give me all the money

But the old lady did not see this. She went to the man, put the keys in his hand and said ”Young man you are stupid! Never leave your keys in your car, someone is going to steal it

The man looked at the old woman for a few seconds.

Then he looked at the clerk and then he took his keys, ran out of the bank, got into his car and drove away quickly, without any money!!

یک پیرزن سه شنبه گذشته برای خرید به بیرون رفت.

او به بانک رفت و ماشینی را نزدیک در دید.

مردی از ان خارج شد و وارد بانک شد. پیر زن داخل ماشین را نگاه کرد.

کلید ها روی قفل بودند. پیر زن کلید ها را برداشت و مرد را تا بانک دنبال کرد.

مرد تفنگ را از جیبش در اورد و به کارمند بانک گفت “همه پول هایت را به من بده”

اما پیرزن این را ندید. او پیش مرد رفت، کلید ها را در دستش گذاشت و گفت” مرد جوان تو احمق هستی! دفعه بعد هرگز کلید ها در ماشینت رها نکن. کسی می خواست آن را بدزدد.”

مرد به پیرزن برای چند ثانیه نگاه کرد.

سپس به کارمند بانک نگاه کرد و کلید هایش را برداشت و از بانک فرار کرد، سوار ماشین شد و به سرعت از آنجا خارج شد بدون هیچ پولی!!

داستان های پر بازدید:

داستان کوتاه انگلیسی اول

داستان کوتاه انگلیسی گاو چران

داستان کوتاه انگلیسی تکه های طلا

بر چسب ها:

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *