فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
داستان کوتاه انگلیسی | داستان سیزدهم

داستان کوتاه انگلیسی | داستان سیزدهم

.George is a young man. He does not a wife but he has a very big dog and he has a very small car too. He likes playing tennis

.Last Monday he played tennis for an hour at his club and then he ran out and jumped into a car

.His dog came after him but it did not jump into the same car, it jumped into then next one

” Come here, silly dog” George shouted at it but the dog stayed in the other car.

.George put his key into the lock of the car but the key did not turn

.Then he looked at the car again. It was not his! He was in the wrong car! and the dog was in the right one

” He’s sitting and laughing at me! ” George said angrily. but then he smiled and got into his car with the dog.

جورج مرد جوانی است. او ازدواج نکرده است ولی یک سگ بزرگ و یک ماشین کوچک دارد. او تتنیس بازی کردن را دوست دارد.

دوشنبه گذشته او یه ساعت در باشگاهش تنیس بازی کرد سپس فرار کرد و داخل ماشین پرش زد.

سگش بعد از او امد اما او داخل همان ماشین نپرید، او داخل ماشین بعدی پرید.

جورج سرش داد زد و گفت ” بیا اینجا، سگ احمق ! ” اما او در همان ماشین ماند.

جورج سوئیچ را داخل ماشین قرار داد اما ماشین روشن نشد.

او دوباره به ماشین نگاهی انداخت. ماشین مال او نبود. او سوار ماشین اشتباهی شده بود و سگ در ماشین درست قرار داشت.

جورج با عصبانیت گفت: ” او می نشیند و به من خندد” اما سپس لبخند زد و با سگ سوار ماشینش شد.

ما در لرنیش داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط ، آموزش گرامر انگلیسی pdf ، لغات پرکاربرد زبان انگلیسی، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی، لیست لغات 504 با معنی pdf را به شما معرفی میکنیم.

مطالب مهم:

گذشته کامل استمراری در انگلیسی

پر کاربرد ترین قید های انگلیسی

افعال کمک وجهی در زبان انگلیسی

حروف تعریف a/ an the در زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *