فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
سوالات تاکیدی یا ضمیمه در زبان انگلیسی

سوالات تاکیدی یا ضمیمه در زبان انگلیسی

سوالات تاکیدی(tag question) سوالات کوتاهی هستند که براي تأكيد و تایید حرفمان در انتهای جمله می ایند. در زبان انگلیسی به این سوالات سوالات کوتاه یا تاکیدی گفته می شود. این سوالات در فارسی معادل “درست است؟ مگه نه؟ یا اینطور نیست؟” است.

ساختار سوالات تاکیدی:

اگر جمله مثبت باشد سوال تاکیدی ان منفی است. اگر جمله منفی باشد سوال تاکیدی ان مثبت است. برای ساخت این جملات از ساختار های زیر استفاده می شود:

ضمیر فاعلی + فعل منفی + جمله مثبت

ضمیر فاعلی + فعل مثبت + جمله منفی

Today is a good day, isn’t?

Today isn’t a good day, is it?

He is Paul, isn’t ?

او پاول است، درسته؟

She isn’t Iranian, is she?

او اهل ایران نیست، درسته؟

برای ساخت سوالات تاکیدی با افعال توبی از am, is, are استفاده می شود.

Mina cleans the house, doesn’t she?

مینا خانه را تمیز می کند، مگه نه؟

They don’t speak English, do they?

انها انگلیسی صحبت نمی کنند، اینطور نیست؟

برای ساخت سوالات تاکیدی در زمان حال ساده از افعال کمکی do, does استفاده می شود.

My father is fixing his car, isn’t he?

پدرم مشغول تعمیر کردن ماشینش است، اینطور نیست؟

برای ساخت سوالات تاکیدی در زمان حال استمراری از افعال کمکی (am, is, are) استفاده می شود.

Your friend spoke English well, didn’t she?

دوست شما به خوبی انگلیسی صحبت می کرد، درسته؟

He didn’t study yesterday, did he?

او دیروز درس نخواند، مگه نه؟

برای ساخت سوالات تاکیدی در زمان گذشته ساده از فعل کمکی did استفاده می شود.

John has just done working, hasn’t she?

جان به تازگی کارش تمام شده، درسته؟

He hasn’t moved yet, has he?

او هنوز اسباب کشی نکرده است، مگه نه؟

برای ساخت سوالات تاکیدی در زمان حال کامل(ماضی نقلی) از افعال کمکی have, has استفاده می شود.

She will travel tomorrow, won’t she?

او فردا سفر خواهد کرد، مگه نه؟

She won’t go out at the weekend, will she?

او اخر هفته بیرون نخواهد رفت، درسته؟

برای ساخت سوالات تاکیدی در زمان اینده ساده از افعال کمکی will, won’t استفاده می شود.

We can do it, can’t we?

ما می توانیم انجامش بدیم، درسته؟

برای ساخت سوالات تاکیدی با can از افعال کمکی can, can’t استفاده می شود.

Let’s go the cinema, shall we?

بیا به سینما برویم، امکانش هست؟

برای بیان پیشنهاد مودبانه از فعل کمکی shall استفاده می شود.

چند نکته درباره سوالات تاکیدی:

1- سوالات تاکیدی با استفاده از کاما از یکدیگر جدا می شوند:

She isn’t a doctor, is she?

او پزشک نیست درسته؟

2- اگر نتوانیم تشخیص دهیم از چه فعل کمکی استفاده کنیم برای انتخاب فعل کمکی به جمله خبری نگاه می کنیم و از فعل ان استفاده می کنیم:

She wasn’t at her office, was she?

او دیروز در دفترش نبود، درسته؟

3- اگر جمله مثبت با “I am” شروع شود، سوال تاکیدی با استفاده از “aren’t I” خواهد بود:

I am a hardworking person, Aren’t I?

مطالبی که دیگران جستجو کردند:

گرامر مصدر(infinitive) در زبان انگلیسی

کاربرد do, does

گرامر اسم مصدر(gerund) در زبان انگلیسی

تفاوت will, going to

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما لیست افعال انگلیسی با معنی فارسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لغات انگلیسی با معنی و تلفظ pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *