فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی در انگلیسی:

از این صفات برای مقایسه بین دو اسم استفاده می شود. زمانی که در مقایسه دو شخص یا دو چیز یک شخص یا یک چیز صفتی را بیشتر از دیگری دارا است از صفت تفضیلی استفاده می کنیم. این صفات در فارسی پسوند “تر” را می گیرند مانند “بزرگتر”,”زیباتر”.

نحوه ساخت صفت تفضیلی در زبان انگلیسی:

اگر صفت دارای یک بخش (سیلاب) یا دو بخش باشد مثل big, slow, hot و …. به شکل زیر ساخته می شوند:

صفت + er + than

.My new car is faster than my old one

ماشین جدید من سریعتر از ماشین قدیمی ام است.

A basketball court is usually bigger than a tennis court

زمین بسکتبال معمولا از از زمین تنیس بزرگتر است.

رایج ترین صفات تفضیلی که با er ساخته می شوند:

colder cold
later late
safer safe
richer rich
smaller small
cheaper cheap
stranger strange
finer fine
higher high
wider wide
nearer near
greener green
faster fast
taller tall
older old
louder loud

اگر صفت دارای دو بخش (سیلاب) یا بیشتر باشد مثل intelligent, beautiful, expensive و …. به شکل زیر ساخته می شوند:

more + صفت + than

.My computer is much more intelligent than me

کامپیوتر من از من باهوش تر است.

.Ice hockey is more dangerous than basketball or tennis

بازی آیس هاکی از بسکتبال و تنیس خطرناکتر است.

رایج ترین صفات تفضیلی که با more ساخته می شوند:

more careful careful
more beautiful beautiful
more dangerous dangerous
more intelligent intelligent
more famous famous
more important important
more boring boring
more interested interested
more quiet quiet

نکته: در صفات تفضیلی برای نشان دادن شدت بیشتر یا کمتر بودن از کلمه much استفاده می کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

.This coat is much better than other one

این کت از آن یکی بهتر است.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین زمان ماضی بعید در انگلیسی را معرفی میکند.

صفات عالی در انگلیسی:

زمانی که در مقایسه یک شخصی یا چیز با یک گروه می خواهیم بگوییم آن شخص یا آن چیز صفتی را بیشتر از بقیه دارا است، از صفت عالی استفاده می کنیم. این صفات در فارسی پسوند “ترین”را می گیرند مانند “بلندترین”, “کوتاه ترین” می گیرند.

اگر صفت دارای یک بخش (سیلاب) یا دو بخش باشد مثل big, slow, hot و …. به شکل زیر ساخته می شوند:

the + صفت + est

.My room is the coldest room in the house

اتاق من سردترین اتاق در خانه است.

Brazil is the biggest South American country

برزیل بزرگترین کشور آمریکای جنوبی است.

Leah is the tallest person in the family

لی بلندترین شخص در فامیل است.

رایج ترین صفات عالی که با estساخته می شوند:

slowest slow
laziest lazy
biggest big
hottest hot
newest new
wettest wet
slimmest slim
finest fine
highest high
widest wide
strangest strange
coldest cold
latest late
safest safe
richest rich
cheapest cheap
tallest tall
loudest loud
oldest old
smallest small

اگر صفاتی که دارای دو بخش (سیلاب) یا بیشتر هستند مثل intelligent, beautiful, expensive و …. به شکل زیر ساخته می شوند:

the most + صفت

I think Annie is the most intelligent person in our class.

من فکر می کنم آنی باهوش ترین شخص در کلاس ماست.

رایج ترین صفات عالی که با most ساخته می شوند:

the most beautiful beautiful
the most careful careful
the most quiet quiet
the most intelligent intelligent
the most famous famous
the most important important
the most boring boring
the most interested interested
the most dangerous dangerous

لیست صفت های تفضیلی و عالی بی قاعده:

بعضی از صفات بی قاعده اند و موقع اضافه شدن er به آنها شکلشان عوض میشود. این صفات عبارت اند از:

صفت عالی صفت تفضیلی صفت
the best better good
the worst worse bad
at least less little
the most more much/ many
the farthest/ furthest farther/ further far

نکاتی در اضافه کردن est و er به صفات:

1.زمانی که صفت به e ختم می شود فقط به آن r اضافه می شود:

صفت +est
er+
خوب    nice خوب ترین   nicest خوب تر   nicer
دیر    late دیرترین    latest دیرتر    later
پهن    wide پهن ترین    widest پهن تر    wider
 سفید    white سفید ترین   whitest سفید تر    whiter

2. زمانی که صفت به حروف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف صدادار باشد حرف آخر دوبار تکرار می شود:

صفت +est
er+
چاق    fat چاقترین     fattest چاقتر    fatter
لاغر    thin  
لاغرترین     thinnest لاغرتر    thinner
بزرگ   big بزرگترین     biggest بزرگتر    bigger
 مرطوب    wet  مرطوبترین    wettest  مرطوبتر   wetter 
 داغ    hot  داغترین    hottest  داغتر    hotter

نکته: در مورد w استثنا وجود دارد وقتی صفت به w ختم می شود و قبل از آن یک حرف صدادار باشد حرف اخر دوبار تکرار نمی شود:

صفت +est
er+
پایین    low پایینترین   lowest پایینتر    lower
جدید   new جدیدترین   newest جدیدتر   newer
کم   few 
کمترین   fewest کمتر    fewer
 آهسته   slow  آهسته ترین    slowest  آهسته    slower

3. اگر صفت به y ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد، هنگام اضافه کردن er، حرف y به i تبدیل میشود:

صفت +est
er+
خوشحال   happy خوشحالترین    happiest 
خوشحالتر   happier
تنبل   lazy تنبل ترین    laziest    
تنبل تر   lazier
گرسنه   hungry گرسنه ترین   hungriest 
گرسنه تر   hungrier   
 آهسته   angry  آهسته ترین    angriest  آهسته تر    angrier
کثیف   dirty کثیف ترین    dirtiest کثیف تر    dirtier
دوستانه    friendly دوستانه ترین   friendliest  دوستانه تر   friendlier
خواب الود  sleepy خواب الود ترین    sleepiest خواب الود تر    sleepier

مثال هایی از صفات تفضیلی و عالی:

.I prefer the green handbag, but it is more expensive than the blue purse

من کیف سبز را ترجیح می دهم چون از کیف پول ابی گرانتر است.

.John is a bad soccer player, but Tony is the worst

جان بازیکن بدی است اما تونی بدترین است.

.Which is the warmest jacket? The red one, the brown one, or the blue one

کدام ژاکت گرم ترین است؟ قرمز، قهوه ای، یا آبی؟

.Let’s meet in the library, it’s more quiet than all the other rooms

بیا همدیگر را در کتابخانه ملاقات کنیم، آنجا ساکتتر از همه اتاق های دیگر است.

This is the best woman’s basketball team in the country

این بهترین تیم بسکتبال زنان در کشور است.

.My new car is faster than my old one

ماشین جدید من از ماشین قدیمی ام سریعتر است.

بر چسب ها:

4 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *