فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
انواع صفت ها در زبان انگلیسی | 7 نوع صفت پر کاربرد انگلیسی

انواع صفت ها در زبان انگلیسی | 7 نوع صفت پر کاربرد انگلیسی

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

صفت چیست:

صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند مانند:

مرد جوان ……. A young man

دانش اموز باهوش ………… A smart student

امتحان سخت ………. A difficult exam

خانه قدیمی …………An old house

جایگاه صفت در جمله:

1.قبل از اسم:

.She lives in a small house

او در خانه کوچکی زندگی می کند.

.I saw beautiful girl in street yesterday

من دختر زیبایی دیروز در خیابان دیدم.

2. بعد از افعال to be:

.That car is expensive

آن ماشین گران است.

.Her idea is interesting

ایده او جالب است.

.The water is cold

آب سرد است.

3. بعد از افعال ربط (become, get, seem, look, feel, seem ,taste و …..) :

.Everything became clear

همه چیز پاک شد.

.It’s getting late

داره دیر میشه.

.You seem tired

تو خسته به نظر می رسی.

.She looks happy

او خوشحال به نظر می رسد.

.I feel hot

من احساس گرما می کنم.

صفاتی که بعد از افعال to be و افعال ربطی قرار می گیرند:

بعضی از صفات در دو حالت به کار می روند هم بعد از افعال ربطی قرار می گیرند و هم می توانند بعد از افعال to be ظاهر شوند. به مثال زیر توجه کنید:

او خوشحال است ……………..She is happy

.She looks happy

در مثال اول صفت (happy) بعد از فعل be قرار گرفته است و در مثال دوم بعد از افعال ربطی.

رایج ترین این صفات عبارت اند از:

خوشحال   happy گران   expensive
مریض   ill دیر   late
پیر- قدیمی  old زیبا  beautiful
پولدار    rich مشهور   famous
خسته  tired ناراحت   unhappy
جوان   young سرد   cold

ترتيب صفت در زبان انگليسی:

ترتیب قرارگیری صفات به شکل زیر است:

اسم + جنس + ملیت + رنگ + اندازه + کیفیت + شمارش

به مثال های زیر دقت کنید:

A beautiful little girl

دختر زیبای کوچک

.A beautiful big blue American cotton shirt

پیراهن نخی امریکایی ابی بزرگ زیبا

A big bad wolf

گرگ بزرگ بد

چند نکته درباره صفات:

1.زمانی که چند صفت داریم از and بین صفت ها استفاده نمی کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

A bid bad wolf

A big and bad wolf

2. صفات برای اسم های مفرد و جمع تغییر شکل پیدا نمی کنند. به مثال زیر دقت کنید:

Fast car

Fasts cars

3. اگر چند صفت داشته باشیم در اخرین صفت از and استفاده می کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

He was tall, dark and handsome

He was tall, dark, handsome

انواع صفت در زبان انگلیسی:

در انگلیسی 7 نوع صفت وجود دارد:

1.صفات توصیفی:

صفاتی هستند که اسم را توصیف می کنند. مانند:

soft نرم ……….. tall بلند ……….. loud بلند…………. nice خوب

.The music is too loud

صدای موزیک خیلی بلند است.

.They’ve got a very nice house

انها خانه زیبایی دارند.

.He was young and tall

او جوان و قد بلند بود.

این صفات خود به چند بخش تقسیم می شوند:

1- صفت برابری

2- صفت تفضیلی

3- صفت عالی

صفت برابری:

زمانی که دونفر یا دو چیز در یک کیفیت یا صفت با هم برابر باشند از صفت برابری استفاده می شود. این صفات به شکل زیر قابل استفاده اند:

as + صفت + as

.She is as beautiful as her mother

او به زیبایی مادرش است.

صفات تفضیلی:

زمانی که در مقایسه دو شخص یا دو چیز یک شخص یا یک چیز صفتی را بیشتر از دیگری دارا است از صفت تفضیلی استفاده می کنیم. این صفات به شکل زیر قابل استفاده اند:

صفاتی که دارای یک بخش یا دو بخش باشند مثل big, slow, hot و …. به شکل زیر ساخته می شوند:

صفت + er + than

.My new car is faster than my old one

ماشین جدید من سریعتر از ماشین قدیمی ام است.

صفاتی که دارای دو بخش یا بیشتر هستند مثل intelligent, beautiful, expensive و …. به شکل زیر ساخته می شوند:

more + صفت + than

.My computer is much more intelligent than me

کامپیوتر من از من باهوش تر است.

صفات عالی:

زمانی که در مقایسه یک شخصی یا چیز با دو یا چندشخص می خواهیم بگوییم آن شخص یا آن چیز صفتی را بیشتر از بقیه دارا است، از صفت عالی استفاده می کنیم. این صفات به شکل زیر قابل استفاده اند:

صفاتی که دارای یک بخش یا دو بخش باشند مثل big, slow, hot و …. به شکل زیر ساخته می شوند:

the + صفت + est

.My room is the coldest room in the house

اتاق من سردترین اتاق در خانه است.

صفاتی که دارای دو بخش یا بیشتر هستند مثل intelligent, beautiful, expensive و …. به شکل زیر ساخته می شوند:

the most + صفت

I think Annie is the most intelligent person in our class.

من فکر می کنم آنی باهوش ترین شخص در کلاس ماست.

استثناهایی که در صفات تفضیلی و عالی وجود دارد:

 عالی  تفضیلی صفت
the best better good
the worst worse bad
the most more much/ many
the least less little

2. صفات شمارشی:

صفاتی هستند که بیانگر کمیت و تعداد می باشند. پر کاربرد ترین این صفات عبارت اند از:

all(100%), most(90%), a lot of(80%), lots of(80%), many(80%), much(80%), some(70%), any(70%), a few(30%), a little(30%), few(10%), little(10%), none(0%)

.None can live without water

هیچکس بدون آب زنده نمی ماند.

.Many people will learn how to ride a bicycle

بیشتر مردم یاد خواهند گرفت که چطور دوخرچه سواری کنند.

.Some people like aristocrat life

بعضی از مردم زندگی اشرافی را دوست دارند.

3. صفات اشاره:

صفاتی هستند که قبل از اسم می ایند و در فارسی معادل (این، آن، همین، همان)هستند. رایج ترین این صفات عبارت اند از:

مفرد جمع  
این    this این ها   these صفت اشاره نزدیک
 آن   that  آن ها   those صفت اشاره دور

This is my car and that one is yours.

این ماشین مال منه و آن یکی مال شماست

Those are beautiful flowers.

آنها گل های زیبایی هستند

4. صفات ملکی:

صفات ملکی مالکیت یک اسم را نشان می دهند و در جمله قبل از اسم ظاهر می شوند. صفت ملکی عبارت اند از:

مال من my
مال تو your
مال او (مذکر) her
مال او (مونث) his
مال او (اشیا یا حیوان) its
مال ما our
مال انها their

.I’m going to sell my motorbike

من قصد دارم موتورم را بفروشم.

.The children have spent all their money

بچه ها همه پولشان را خرج کردند.

.Mary and her brother are students

مری و برادرش دانش اموز هستند.

5. صفات پرسشی:

این صفات برای پرسش در مورد شخص، مکان، زمان، تعداد و یا مالک یک چیز به کار می روند.

نکته مهم: بعد از صفات پرسشی همیشه اسم قرار می گیرد.

رایج ترین این صفات:

What: زمانی استفاده می شود که بخواهیم یک مورد را از چند مورد انتخاب کنیم.

Which: زمانی استفاده می شود که بخواهیم چند مورد را انتخاب کنیم.

Whose: این صفات مالکیت افراد نسبت به اشیا را نشان می دهند.

what color: زمانی استفاده می سشود که بخواهیم در مورد رنگ شی سوال کنیم

how many: برای پرسش در مورد تعداد

?Which book is your favorite book

کتاب مورد علاقه شما کدام است؟

?Whose toothbrush is this

این مسواک کیست؟

?What color is your favorite color

رنگ مورد علاقه شما چه رنگی است؟

?How many eggs do you need

چند تا تخم مرغ لازم دارید؟

6. صفات توزیعی:

صفاتی هستند که به انتخاب یک فرد یا شی در بین یک گروه یا چند نفر می پردازد:

Any: برای انتخاب یک یا چند مورد از چند مورد

Neither: برای انتخاب هیچ کدام از چند مورد

Either: برای انتخاب یک مورد از چند مورد

Each: در مورد هر فرد توضیح می دهد.

Every: برای بیان عمومیت

.Every man has its flaws

هر انسانی نقطه ضعف‌هایی دارد.

.Each person needs to fulfill his own duty

هر فرد باید وظیفه خود را به انجام برساند.

7. حرف تعریف:

حروف تعریف شامل a/ an/ the هستند و اسم بعد خودشان را توصیف می کنند.

A برای اسم های مفرد و اسم هایی که با حروف صدادار شروع می شوند

An برای اسم های مفرد و اسم هایی که با حروف بیصدا شروع می شوند

The برای اسم های مفرد و جمع استفاده می شود.

نکته: تفاوت a/an با the در این است که the به اسمی اشاره می کند که برای مخاطب شناخته شده است و a/an به اسمی اشاره می کند که برای مخاطب شناخته شده نیست. به مثال زیر دقت کنید:

Give me a pen

یک مداد به من بده.

Give me the pen

ان خودکار را به من بده

دقت کنید در جمله اول هر مدادی می تواند باشد اما در جمله دوم ما به خودکار مشخصی اشاره می کنیم.

.A man is walking in the park

مردی در پارک در حال قدم زدن است.

.I bought the book from the store

من کتاب مورد نظر را از فروشگاه خریداری کردم.

.My sister is an electrician

خواهر من متخصص برق است.

.She has got a quiet voice

او صدای آرامی دارد.

صفت مرکب:

این صفات از ترکیب دو یا چند اسم تشکیل می شوند مانند:

full time …………. part time………… well known

.My job is a full time job

شغل من تمام وقت است.

صفاتی که به ing یا ed ختم می شوند

در زبان انگلیسی افعال زیادی وجود دارند که میتوان با اضافه کردن ing یا ed به آنها صفات ساخت. صفاتی که با ed ساخته می شوند در خصوص انسان و صفاتی که ing ساخته می شوند برای اشیا استفاده می شوندبه مثال های زیر دقت کنید:

interest سرگرم کردن ——–>> interesting سرگرم کننده

That book was interesting.

ان کتاب جالب بود.

interest سرگرم کردن —–>> interested علاقه مند

I’m interested in playing football

من به فوتبال بازی کردن علاقه دارم.

confuse گیج کردن ——>> confused سر در گم = confusing سر در گم

.People are confused/ confusing about the roles

مردم در رابطه با قوانین سر درگم هستند.

رایج ترین صفاتی که با اسم به کار برده می شوند:

سن جنس رنگ نظر و عقیده اندازه ملیت
پیر  old چوبی  wooden قرمزred خوب  nice
بلند tall ایرانی Iranian
جوان  young 
نخی  cotton ابیblue خوب  good کوتاه short  اسپانیایی Spanish
میان سال  middle- aged پلاستیک  plastic زردyellow افتضاح  awful 
کوچک small فرانسوی French
نوجوان teanager   
چرم  leather مشکیblack افتضاح  terrible بزرگ big امریکایی American
  فولادی  steel سفیدwhite عصبانی angry  بلند long ایتالیایی Italian
   پشمی  woollen سبزgreen خوشحال happy  
چاق fat چینی Chinese
  از جن طلا  gold 
صورتیpink بامزه funny گرد round ژاپنی   Japanese
  از جنس نقره  silver     خوشمزهdelicious مربع شکل  square  مکزیکی  Mexican
  فلزی  metal   جالب  interesting   مستطیل شکلrectangular آلمانی  German
        مثلث شکلtriangular کره ای   Korean

مطالب مرتبط:

صفت برابری در انگلیسی

صفات تفضیلی و عالی در انگلیسی

صفات فاعلی و مفعولی در انگلیسی

پر کاربرد ترین صفات انگلیسی

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *