فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
ضمایر نامعین درانگلیسی | همه چیز درباره ضمایر نامعین با مثال

ضمایر نامعین درانگلیسی | همه چیز درباره ضمایر نامعین با مثال

ضمایر نسبی در زبان انگلیسی

ضمایر نا معین در زبان انگلیسی(Indefinite Pronouns):

ضمایر نا معین یا Indefinite Pronouns ضمایری هستند که به شخص، چیز یا مکان نا مشخص یا مبهم اشاره می کنند. به عبارتی دیگر زمانی از این ضمایر استفاده می کنیم که شخص یا چیز برای ما مشخص نباشد. این ضمایر در فارسی معادل همه چیز، هیچ چیز، کسی، همه جا و …… هستند.

به مثال زیر دقت کنید:

.Somebody telephoned for you

کسی که به تو تلفن زد.

در جمله بالا somebody برای ما مشخص نیست چه کسی است .

پر کاربرد ترین ضمایر نا معین:

مکان اشیا

شخص

ضمیر
somewhere something

someone

somebody

some
anywhere anything

anyone

anybody

any
nowhere nothing

no one

nobody

no
everywhere everything

everyone

everybody

every

برای درک بهتر جدول بالا به مثال زیر توجه کنید:

.Someone stole my bag

کسی کیف مرا دزدید.

.I want to tell you something

من میخوام بهت چیزی بگم.

.I want to live somewhere warm

 من دوست دارم جایی گرم زندگی کنم.

.I don’t know anybody who plays volleyball

من نمی شناسم کسی که والیبال بازی می کند.

?Do you want anything from the shops

چیزی از مغازه  میخوای؟

.I haven’t seen Amy anywhere

امی رو  جایی ندیدم.

.No one understands me

هیچ کس منو نمی فهمه.

.The poor woman has nowhere to go

زن فقیر هیچ جایی برای رفتن ندارد.

.Everybody in my family has blue eyes

همه در خانواده من چشمان ابی دارند.

.Everything in this shop is expensive

همه چیز در این مغازه گران است.

.You can find suitcase everywhere

تو میتونی چمدان رو همه جا پیدا کنی.

سایت لرنیش در ادامه ضمایر نا معین در انگلیسی با مثال را به شما معرفی می کند.

کاربرد ضمیر نامعین some:

1- در جملات مثبت:

Sometimes, I just need someone to talk to.

گاهی اوقات، من فقط نیاز دارم با یکی صحبت کنم.

I have seen everywhere.

من همه جا را دیده ام.

2- برای بیان درخواست و یا دعوت از دیگران:

Would you like to see somewhere today?

امروز میخوایی جایی بروی؟ (دعوت)

Could someone give me a hand with the dishes?

امانش هست کسی در شستن ظرف ها به من کمک کند؟ (درخواست)

کاربرد ضمیر نامعین any:

1- در جملات منفی:

I don’t have anything to talk.

حرفی برای گفتن ندارم.

2- در جملات خبری:

You may invite anybody you want to your birthday party.

تو می توانی هرکسی که می خواهی را به مهمانی تولدت دعوت کنی.

say anything you like.

هر چیزی که دوست داری بگو.

ضمایر نا معین که به body و no ختم می شوند:

ضمایری که به body یا one ختم شوند برای اشاره به انسان به کار می روند:

Everyone needs someone to love.

همه به کسی احتیاج دارند تا عاشق شوند.

.There is someone at the door

کسی پشت در است.

Nobody knows me.

کسی مرا نمی فهمد.

ضمایر نامعینی که به thing ختم می شوند:

ضمایری که به thing ختم می شوند برای اشاره به اشیا به کار برده می شوند:

Come here, I want to show you something.

بیا اینجا، میخواهم چیزی بهت نشان دهم.

I decided to tell her everything.

من تصمیم گرفتم همه چیز را به او بگویم.

There is nothing in this box.

چیزی در این جعبه نیست.

جملات مثبت:

ضمایری که به every و some ختم می شوند در جملات مثبت به کار برده می شوند:

?Do you want anything from the shop

چیزی از مغازه میخوای؟

.I’ve got something for you

چیزی برات گرفتم.

Is everyone ready to go?

ایا همه برای رفتن اماده اند؟

Could someone please turn on the lights?

کسی می تواند برق ها را خاموش کند، لطفا؟

We could meet for dinner somewhere.

ما می توانیم برای شام هر جایی قرار بگذاریم.

جملات منفی و سوالی:

ضمایری که با any شروع می شوند در جملات منفی و در جملات سوالی استفاده می شوند:

نکته: این ضمایر در جملات منفی بعد از فعل اصلی قرار می گیرند.

.I don’t know anybody who plays rugby

من نمی شناسم کسی که راگبی بازی می کند.

?Has anybody seen my keys

کسی کلید های مرا دیده است؟

ضمایر نا معینی که به no ختم می شوند :

4. ضمایر نا معینی که با no شروع می شوند مانند nobody, nothing در جملات منفی به عنوان فاعل استفاده می شوند ولی ضمایری که با any شروع می شوند در جملات منفی به عنوان فاعل استفاده نمی شوند:

هیچ چیزی اتفاق نیفتاد ……… .nothing happens

.anything doesn’t happen

ضمایر نا معین که به where ختم می شوند:

این ضمایر مانند somewhere, no where, everywhere, anywhere برای اشاره به مکان استفاده می شوند:

.I haven’t seen Amy anywhere

امی رو  جایی ندیدم.

.The poor woman has nowhere to go

زن فقیر هیچ جایی برای رفتن ندارد.

.You can find suitcase everywhere

تو میتونی چمدان رو همه جا پیدا کنی.

نکاتی در مورد ضمایر نا معین:

1.وقتی ضمیری به یک ضمیر نامعین برگردد، معمولا از ضمیر جمع استفاده می‌شود:

.Everyone knew that. they had a lot of time with that

همه آن را میشناسند. آنها زمان زیادی را با آن گذراندند.

2. اگر به انتهای این ضمایر s اضافه شود تبدیل به ضمایر ملکی نا معین می شوند:

.They didn’t know there is somebody’s house when they go

زمانی که آنها رفتند نمی دانستند آنجا خانه کسی است.

?Are these anybody’s books

آیا اینها کتاب های کسی است؟

3. بعد از ضمایر نامعین فعل همیشه به صورت مفرد است:

.She never says anything

او هرگز چیزی نمی گوید.

.Everybody needs help sometimes

هر کسی گاهی اوقات نیاز به کمک دارد.

4. ضمایر نامعین nothing ,nobody, no one چون این ضمایر خود دارای بار منفی هستند بنابراین فعل باید به صورت مثبت آورده شود:

کسی نمی داند. …. Nobody knows

Nobody don’t know

everyone , everybody .5 هر دو در معنا یکسان هستند و به گروهی از افراد اشاره می کنند.

لرنیش در درس های اموزشی به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf، کلمات پرکاربرد انگلیسی، صفات ملکی در انگلیسی، ضمایر ملکی در انگلیسی و بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی معرفی می کند.

تمرین ها:

?Is _______ at home

آیا کسی خانه است؟

A. no one

B. anyone

C. somebody

You can find Coca-Cola ______ .

شما می توانید کوکا کولا را همه جا پیدا کنید.

A. nowhere

B. everywhere

C. somewhere

She didn’t speak to _____ .

او با هیچ کس حرف نزد.

A. someone

B. anyone

C. something

I want to tell you ______ .

من من خواهم بهت چیزی بگویم.

A. something

B. anything

C. nothing

________ in my family has blue eyes.

همه در اقوام من چشمان آبی دارند.

A. nobody

B. somebody

C. Everybody

پاسخ ها:

1. c .5.………………a .4 ……………. b . 3 ……….. b . 2 …………. b

مطالب مرتبط:

ضمایر ملکی در انگلیسی

ضمایر مفعولی در انگلیسی

صفات ملکی در انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *