فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
قید های زمان در زبان انگلیسی | جایگاه قید زمان در زبان انگلیسی

قید های زمان در زبان انگلیسی | جایگاه قید زمان در زبان انگلیسی

(adverbs of time):

در زبان انگلیسی این قید ها نشان دهنده این هستند که کار در چه زمانی اتفاق افتاده یا چه مدتی طول کشیده است. رایج ترین این قید ها yesterday, now, last year, this month و ….. می باشد. این قید ها معمولا در انتهای جمله می ایند. به مثال های زیر دقت کنید:

.I came home at 10 o’clock

من ساعت10 به خانه آمدم.

در جمله بالا ساعت 10 قید زمان است که زمان انجام فعل را مشخص می کند و به ما نشان می دهد کار در چه زمانی اتفاق افتاده است.

.She go to school every day

او هر روز به مدرسه می رود.

every day قید زمان است که زمان “انجام رفتن به مدرسه” را نشان می دهد.

.I met my friends last week

من دوستانم را هفته پیش ملاقات کردم.

last week زمان فعل “ملاقات دوستان” را نشان می دهد.

انواع قید های زمان در زبان انگلیسی:

1- قید هایی که زمان کار را نشان می دهند:

این قید ها زمان انجام یک عمل را نشان می دهد: این قید ها در پاسخ به سوال when(کی) پاسخ داده می شوند.

جایگاه قید در جمله: انتهای جمله

.I ‘m talking to you now

من الان دارم با تو صحبت می کنم.

.I left school in 1990

من مدرسه را در سال 1990 ترک کردم.

.I saw that film last week

من آن فیلم را هفته گذشته دیدم.

.See you tomorrow

فردا می بینمت.

2- قید هایی که مدت انجام کار را نشان می دهند:

این قید ها مدت زمانی که کار طول می کشد را را نشان می دهند: این قید ها در پاسخ به سوال How long(چه مدت) پاسخ داده می شوند. در این نوع حالت از کلمات for, sine استفاده می شود. کلمه “for” نشان دهنده طول زمان و “since” مبدا زمان استفاده را نشان می دهد.

جایگاه قید در جمله: در انتهای جمله

.I have known her for two years

من او را به مدت دو سال است که می شناسم.

.I studied at home all day

من کل روز را در خانه درس خواندم.

.I’ve been here since Tuesday

من از سه شنبه اینجا بودم.

.I’ve had this car since April

من این ماشین را از اپریل دارم.

3- قید هایی که تکرار کار را نشان می دهند:

این قید ها میزان تکرار یک عمل را نشان می دهند به عبارتی دیگر نشان می دهند فعل هر چند وقت یکبار انجام می شود. این قید ها در پاسخ به سوال How often(هر چند وقت یکبار) پاسخ داده می شوند.

جایگاه قید در جمله: انتهای جمله

.Ali does exercise four times a week

علی چهار بار در هفته تمرین انجام می دهد.

.She works six days a week

او در هفته شش روز کار می کند.

.My mother swim in the swimming pool once a month

مادرم ماهی یکبار در استخر شنا می کند.

.I meet my friends once a week

من هفته ای یکبار دوستانم را ملاقات می کنم.

.We play tennis twice a week

ما دو بار در هفته تنیس بازی می کنیم.

نکته: اگر تاکید روی دفعات تکرار یک عمل باشد، قیدهای زمان مانند every day، each year یا once a week می توانند در ابتدای جمله هم قرار بگیرند. به مثال های زیر دقت کنید:

Every day she goes to school late.

او هر روز دیر به مدرسه می رود.

Once a week, she swims for 8 hours.

او هفته ای یکبار 8 ساعت شنا می کند.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

قید still(هنوز) در انگلیسی:

از این قید برای بیان عملی استفاده می شود که تا زمان حال ادامه داشته و هنوز تمام نشده است. این قید معمولا در جملات مثبت استفاده می شود:

جایگاه قید در جمله: قبل از فعل اصلی و بعد از افعال کمکی

.She is still writing

او هنوز مشغول نوشتن است.

.We are still unhappy

ما هنوز هم ناراحت هستیم.

?Do you still live in Paris

تو هنوز هم در پاریس زندگی می کنی؟

.My mother still works at pharmacy

مادر من هنوز در داروخانه مشغول به کار است.

قید yet(هنوز) در انگلیسی:

از این قید برای بین عملی استفاده می شود که تا زمان مشخص انجام نشده است یا به عبارتی دیگر ما انتظار داشتیم که انجام شده باشد. این قید معمولا در جملات منفی و سوالی استفاده می شود:

جایگاه قید در جمله: در انتهای جمله

.Melisa hasn’t eaten lunch yet

ملیسا هنوز ناهار نخورده است.

.I haven’t done working yet

هنوز کارم تمام نشده است.

?Haven’t you done the dishes yet

هنوز ظرف ها را نشستی؟

قید already(قبلا) در انگلیسی:

زمانی از این قید زمانی استفاده می شود که بخواهیم نشان دهیم کار زودتر از زمانی که انتظار داشتیم انجام شده است.

جایگاه قید در جمله: قبل از فعل اصلی

.We have already studied this

ما قبلا آن را خواندیم.

Newspaper?’ No, thanks. I’ve already read it’

روزنامه می خوانی؟ نه ممنون قبلا آن را خواندم.

.You’re late. We already started

دیر رسیدی. ما قبلا شروع کردیم.

ترتیب قید ها در زبان انگلیسی:

1. (How long)

2. (How often)

3. (When)

3 + 2 .He did exercises twice a week last month

………………… 2 ………….. 3

او ماه گذشته تمرین ها را دو بار در هفته انجام می داد.

3 + 2 + 1 .She worked at the pharmacy for five years every day last year

3 ….. ……. 2 …… ……… 1 ………………… …………………………

او سال قبل در داروخانه هر روز به مدت 5 سال کار کرده است.

مطالب مرتبط:

قید تکرار

قید حالت

کاربرد قید در زبان انگلیسی

قید مکان

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *