فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
قید های مقایسه ای در زبان انگلیسی

قید های مقایسه ای در زبان انگلیسی

قید های مقایسه ای(Comparative Adverbs):

در زبان انگلیسی قید های مقایسه به مقایسه دو یا چند چیز می پردازند.

انواع قید های مقایسه ای:

1.قید های تفضیلی یا مقایسه ای

2. قید های عالی

نحوه ساخت قید های مقایسه ای:

اگر قید تک سیلابی باشد برای ساخت قید تفضیلی از er و برای ساخت قید عالی از est استفاده می کنند:

حالت عالی حالت تفضیلی
قید
biggest bigger big
youngest younger young
coldest colder cold
earliest earlier early
slowest slower slow
hardest harder hard

قید هایی که بیشتر از یک سیلاب هستند و به ly ختم می شوند برای ساخت قید تفضیلی از more و برای ساخت قید عالی از most استفاده می کنند:

حالت عالی حالت تفضیلی قید
most carefully more carefully carefully
most slowly more slowly slowly
most rapidly more rapidly rapidly
most loudly more loudly loudly
most quietly more quietly quietly

قید های بی قاعده:

حالت عالی حالت تفضیلی قید
بیشترین the most بیشتر more زیاد much
کمترین the least کمتر less کم little
بهترین the best بهتر better خوب well
دور ترین the farthest دورتر farther دور far

در صفات و قید های مقایسه ای اگر قید به y ختم شود y به i تبدیل می شود:

حالت عالی حالت تفضیلی صفت
angriest angrier
angry
 laziest
 lazier
lazy
sleepiest
sleepier
sleepy
happiest
happier
happy

قید های تفضیلی:

از قید های تفضیلی برای مقایسه دو چیز با هم استفاده می شود. برای ساخت قید های تفضیلی دو حالت وجود دارد:

1. قید هایی که دارای یک بخش یا دو بخش باشند مثل big, slow, hot و …. از پسوند er استفاده می شود مانند ساختار زیر:

بزرگتر bigger than

جوان تر younger than

سردتر colder than

در مثال های زیر به جمله های ساخته شده با صفات و قید های تفضیلی توجه کنید:

.Sara plays faster than Mina

سارا از مینا سریعتر بازی می کند.

.Sara is faster than Mina

سارا از مینا سریعتر است.

دقت کنید در جمله اول faster بعد از فعل ظاهر شده نقش قید را دارد و در جمله دوم faster نقش صفت را دارد.

.Tehran is bigger than Esfahan

تهران از اصفهان بزرگتر است.

.Rob and Tina are older than Emma

راب و تینا از اما بزرگتر هستند.

.Monica works harder than Jessica

مونیکا از جسیکا سخت تر کار می کند.

2. صفات یا قید هایی که دارای دو بخش یا بیشتر هستند مثل intelligent, beautiful, expensive و …. از پسوند more استفاده می شود مانند ساختار زیر :

more carefully than

more loudly than

more beautifully than

.Angela writes more clearly than Ellie

انجلا از من واضح تر می نویسد.

?Can you speak more quietly, please

می توانی ارامتر صحبت کنی؟

.I’m working more slowly today than yesterday

من امروز کندتر از دیروز کار میکنم.

نکته: than به معنای” از” در صفات یا قید های تفضیلی برای مقایسه بین دو چیز یا شخص استفاده می شود.

قید های عالی:

از صفات و قید های عالی برای مقایسه یک چیز با چند چیز استفاده می شود. برای ساخت قید های عالی دو حالت وجود دارد:

1.صفات یا قید هایی که دارای یک بخش یا دو بخش باشند مثل big, slow, hot و …. از پسوند est استفاده می شود مانند ساختار زیر:

بزرگترین The biggest

جوان ترین The youngest

سردترین The coldest

2. صفات یا قید هایی که دارای دو بخش یا بیشتر هستند مثل intelligent, beautiful, expensive و …. از پسوند the most استفاده می شود مانند ساختار زیر:

باهوش ترین the most intelligent

گران ترین the most expensive

جالب ترین the most interesting

This watch has the most expensive.

این ساعت بیشترین گرانی دارد.

She is the most intelligent person in our class.

او باهوش ترین فرد در کلاس است.

نکته: در قید های مقایسه ای می توانیم از کلمات زیر برای نشان دادن شدت استفاده کنیم:

easily(به اسانی)

by far(با اختلاف)

much (خیلی زیاد)

a lot (زیاد)

quite a lot(نسبتا زیاد)

.This coat is much better than other one

این کت از آن یکی خیلی بهتر است.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو اموزش مكالمه انگليسي، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی و همچنین انواع ضمایر در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

صفات تفضیلی در انگلیسی

صفات عالی در انگلیسی

قید تکرار در زبان انگلیسی

قید حالت در زبان انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *