فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
قید های مکان در زبان انگلیسی

قید های مکان در زبان انگلیسی

قید های مکان(Adverbials of Place):

قید ها در زبان انگلیسی به توصیف فعل می پردازند. قید های مکان نشان دهنده این هستند که فعل جمله در کجا اتفاق افتاده است.این قید ها معمولا به سوال ” where? کجا” پاسخ می دهند. این قید ها معمولا بعد از فعل اصلی یا در انتهای جمله قرار میگیرند. به مثال زیر دقت کنید:

.We always play in garden

ما همیشه در باغچه بازی می کنیم.

در جمله بالا garden قید مکان است که فعل را توصیف می کند یا به عبارتی یگر نشان می دهد کار در کجا اتفاق افتاده است.

I met them in the restaurant.

من انها را در رستوران ملاقات کردم.

She wants to stays at home.

او می خواست که در خانه بماند.

Reza is studying in his room.

او در اتاقش مشغول مطالعه کردن است.

My father is repairing his car in the yard.

پدرم در حیاط مشغول تعمیر کردن ماشینش است.

.We are going to eat dinner outside

ما امشب قصد داریم شام را در بیرون بخوریم.

.We will meet each other here

ما یکدیگر را اینجا ملاقات خواهیم کرد.

.He lives nearby

او در این نزدیکی زندگی می کند.

.Sandwich bars are everywhere

ساندویچ فروشی ها همه جا هستند.

.She lives in a village far from away

او در روستای دور زندگی می کند.

.She sent her friend away

او دوستش را دور فرستاد.

پر کاربرد تربن قید های مکان:

دور   away
اینجا  here
آنجا there
هر جا  everywhere
نزدیک nearby
بیرون  outside
اطراف  around

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و پرکاربردترین افعال انگلیسی، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی و همچنین ترتيب صفات در زبان انگليسي را معرفی میکند.

here , there:

here , there پر کاربرد ترین قید های مکان هستند می توانند هم در ابتدای جمله و هم در انتهای جمله قرار گیرند. Here به معنای “اینجا” به مکانی نزدیک که برای ما مشخص است اشاره می کند و there به معنای “آنجا” به مکانی دور که برای مشخص نیست اشاره می کند. در مثال های زیر نحوه کاربرد این دو قید پرکاربرد نشان داده شده است:

Come here for a minute.

یک دقیقه بیا اینجا

What are you doing here?

اینجا چیکار میکنی؟

Who is that man over there?

مردی که انجاست کیست؟

We went there by car.

ما با ماشین رفتیم آنجا.

Here, I go to meet them.

اینجا، من قصد دارم انها را ملاقات کنم.

Look there, she is playing chess.

آنجا را ببین، او مشغول کردن شطرنج است.

Here is my address.

اینجا ادرس من است.

قید های مکانی که هم حرف اضافه هستند هم قید مکان:

داخل in 
روی   on
افتادن – پیاده شدن   off بالای   over
پایین- زیر  down پشت سر  behind

.The post office was moved over the road

حرف اضافه……………………………………………..

اداره پست به بالای جاده منتقل شده بود.

.We talked over the coffee shop

قید مکان………………

ما در قسمت بالای کافی شاپ صحبت کردیم.

.We went around the house and saw that all the windows were closed

قید مکان…………….

ما اطراف خانه رفتیم و دیدیم که همه پنجره ها بسته بودند.

There are a lot of apartment around us

حرف اضافه……………………………………………….

در اطراف ما اپارتمان های زیادی وجود دارد.

.Go down to that shop first

قید مکان..

برای رسیدن به آن مغازه ابتدا بایدپایین بروی.

.Put these magazines down the room

حرف اضافه……………………………….

این مجله ها را پایین کمد بذار.

قید های مکانی که هم به جهت اشاره می کنند هم به مکان:

سرازیری   downhill خارج از کشور   abroad
پهلو   sideways داخل خانه   indoors
بیرون از خانه   outdoors  

.We went indoors

ما به سمت خانه رفتیم.

.It was warm enough to eat outdoors

هوا به اندازه کافی برای غذا خوردن در بیرون گرم بود.

.She always travel abroad

او همیشه به خارج از کشور سفر می کند.

.We ran downhill

ما به سمت سرازیری دویدیم.

قید های مکانی که ward ختم می شوند:

این قید ها جهت حرکت را نشان می دهند.

رو به عقب   backward به سمت خانه   homeward
به طرف بالا   upward به سمت غرب   westward
به سمت شرق   eastward به سمت جنوب   southward
به سمت شمال   northward به سمت پایین   downward

.He turned his horse homeward

او با اسبش به سمت خانه پیچید.

.Another storm system is blowing eastward tonight

سیستم طوفان دیگری امشب به سمت شرق می وزد.

.In reality it’s because I’m backward and useless

واقعیت این است چون من رو به عقب و بی استفاده هستم.

قید های مکانی که whereختم می شوند:

این قید ها قید هایی هستند که به مکان خاصی اشاره نمی کنند.

هر جا   anywhere هیچ جا   nowhere
جایی   somewhere همه جا everywhere 

.He lives somewhere in London

او جایی در لندن زندگی می کند.

.She never goes anywhere

او هیچ وقت جایی نمی رود.

.You can find this everywhere

شما می توانید این را همه جا پیدا کنید.

چند نکته در مورد قید های مکان:

اگر در جمله هم قید مکان و هم قید زمان داشته باشیم در این صورت قید مکان قبل از قید زمان می اید:

.I saw him in the supermarket last week

قید زمان… ………..قید مکان…………………………

من او را ماه پیش در سوپر مارکت دیدم.

اگر در جمله هم قید حالت داشته باشیم و هم قید مکان در این صورت قید مکان بعد از قید حالت می آید:

.They sang beautifully at the party

قید زمان ……قید حالت………………..

آنها در جشن به زیبایی آواز می خواندند.

اگر در جمله هم قید حالت داشته باشیم و هم قید زمان و هم قید مکان در این صورت قید مکان بین این دو قرار می گیرد:

.He ate quickly at the restaurant last night

قید زمان……….قید مکان…….قید حالت………….

او دیشب در رستوران تند غذا خورد.

نزدیک اداره پست یک داروخانه است.

قید های مکان می توانند هم در ابتدا و هم در انتهای جمله بیایند:

Here, there is a good restaurant.

There is a good restaurant here.

مطالب مرتبط:

قید زمان در زبان انگلیسی

قید حالت در زبان انگلیسی

قید تکرار در زبان انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *