فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
وجه مجهول در زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی جملات مجهول | گرامر passive

وجه مجهول در زبان انگلیسی | گرامر انگلیسی جملات مجهول | گرامر passive

وجه مجهول در زبان انگلیسی:

جملات مجهول جملاتی هستند که در انها اسمی از فاعل برده نمی شود و تاکید روی فعل جمله یا مفعول است. در این جملات وجود فاعل اهمیتی ندارد و مهم نیست چه کسی است. در جملات معلوم بر خلاف جملات مجهول فاعل مشخص است و وجود ان در جمله ضروری است. به مثال زیر دقت کنید:

She cleaned her room.

او اتاقش را تمیز کرد.

The room was cleaned.

اتاق تمیز شد.

دقت کنید در مثال بالا هر دو جمله در معنا یکسان هستند ولی جمله اول جمله معلوم است و فاعل مشخص است ولی جمله دوم مجهول است و فاعل معلوم نیست.

نحوه ساخت جملات مجهول در زبان انگلیسی:

1- فاعل جمله را حذف می کنیم.

2- مفعول جمله را جایگزین فاعل می کنیم.

3- فعل be که با زمان جمله یکسان است را قرار می دهیم.

4- شکل سوم فعل (past participle) را اضافه می کنیم.

She cleaned the room yesterday.

جایگزین کردن مفعول جای فاعل ….حذف فاعل

………..

The room . was . cleaned yesterday.

شکل سوم فعل……قرار دادن فعل be………

دقت کنید در جمله بالا چون زمان فعل جمله (cleaned) زمان گذشته بود بنابراین به was تغییر داده شد.

جملات مجهول در زمان گذشته ساده:

زمان گذشته ساده عملی را نشان می دهد که در گذشته اتفاق افتاده است. برای ساخت جملات مجهول در زمان گذشته از ساختار زیر استفاده می شود:

مفعول + was/were + p.p (شکل سوم فعل)

I washed the dishes yesterday.

من دیروز ظرف ها را شستم.

The dishes were washed yesterday.

ظرف ها دیروز شسته شدند.

My father built this house in 1982.

پدر من این خانه را در سال 1982 ساخته است.

This house was built in 1982.

این خانه در سال 1982 ساخته شده است.

They painted the house last month.

انها خانه را ماه پیش رنگ کردند.

The house was painted last month.

این خانه ماه پیش رنگ شده است.

Someone stole my phone a few days ago.

یه نفر چند رور پیش گوشی من را دزدید.

My phone was stolen a few days ago.

گوشی من چند روز پیش دزدیده شد.

جملات مجهول در زمان حال ساده:

زمان حال ساده عملی را نشان می دهد که در زمان حال اتفاق افتاده است و طبق عادت تکرار می شوند برای ساخت جملات مجهول در زمان حال ساده از ساختار زیر استفاده می شود:

مفعول + am/ is/ are + p.p (شکل سوم فعل)

We use rial as the currency in Iran.

ما در ایران از ریال به عنوان ارز استفاده می کنیم.

Rial is used as the currency in Iran.

ریال به عنوان ارز در ایران استفاده می شود.

Farmers grows rice in north of Iran.

کشاورزان در شمال ایران برنج می کارند.

Rice is grown in north of Iran.

برنج در شمال ایران کشت می شود.

Workers clean the office every day.

کارگران هر روز دفتر را تمیز می کنند.

The office is cleaned every day

دفتر هر روز تمیز می شود.

جملات مجهول در حال استمراری:

زمان حال استمراری عملی را نشان می دهد که در لحظه انجام می شود. برای ساخت جملات مجهول در زمان حال استمراری از ساختار زیر استفاده می شود:

مفعول + am/ is/ are + being + p.p (شکل سوم فعل)

I am painting the door now.

من الان در حال رنگ کردن در هستم.

The door is being painted now.

در الان حال رنگ شدن است.

My father is repairing the roof now.

پدرم الان در حال تعمیر کردن پشت بام است.

The roof is being repaired now.

پشت بام الان در حال تعمیر شدن است.

She is ironing the clothes at the moment.

او الان در حال اتو زدن لباس ها است.

The clothes are being ironed at the moment.

لباس ها الان در حال اتو زدن هستند.

جملات مجهول در ماضی نقلی:

زمان حال کامل (ماضی نقلی) که در گذشته در زمان مشخص اتفاق افتاده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. برای ساخت جملات مجهول در زمان حال کامل از ساختار زیر استفاده می شود:

مفعول +have been/ has been + p.p (شکل سوم فعل)

Painter has painted the door.

نقاش در را رنگ زده است.

The door has been painted.

در رنگ شده است.

He has been stolen my keys.

او کلید های مرا دزدیده است.

My keys have been stolen.

کلید های من دزدیده شده است.

Children have been broken the window.

بچه ها شیشه را شکستند.

The window has been broken.

پنجره شکسته شد.

جملات مجهول در گذشته استمراری:

گذشته استمراری عملی را نشان می هد که در گذشته اتفاق افتاده و تا مدتی ادامه داشته است. برای ساخت جملات مجهول در زمان گذشته استمراری از ساختار زیر استفاده می شود:

مفعول +was being/ were being + p.p (شکل سوم فعل)

I was reading the newspaper yesterday.

من دیروز در حال خواندن روزنامه بودم.

The newspaper was being read.

روزنامه دیروز در حال خوانده شدن بود.

My mother was washing the dishes yesterday.

مادرم دیروز در حال شستن ظرف ها بود.

The dishes were being washed yesterday

ظرف ها دیروز در حال شستن بود.

جملات مجهول در اینده ساده:

اینده ساده عملی را نشان می هد که هنوز اتفاق نیفتاده و قرار است در اینده اتفاق بیفتد. برای ساخت جملات مجهول در زمان اینده ساده از ساختار زیر استفاده می شود:

مفعول + will be + p.p (شکل سوم فعل)

She will send a letter tomorrow.

او فردا نامه خواهد فرستاد.

A letter will be sent tomorrow.

نامه فردا فرستاده خواهد شد.

She will found mobile tomorrow.

او فردا موبایلش را پیدا خواهد کرد.

Her phone will be found tomorrow.

موبایل او فردا پیدا خواهد شد.

جملات مجهول در گذشته کامل:

گذشته کامل(ماضی بعید) عملی را نشان می هد که که قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است. برای ساخت جملات مجهول در گذشته کامل از ساختار زیر استفاده می شود:

مفعول + had been + p.p (شکل سوم فعل)

Mina had lost his number.

مینا شماره او را گم کرده بود.

His number had been lost.

شماره او گم شده بود.

I had paid all my bills last week.

من هفته پیش همه قبض ها را پرداخت کردم.

My bills had been paid last week.

قبض های من هفته پیش پرداخت شدند.

by در جملات مجهول:

اگر بخواهیم در جمله فاعل را مشخص کنیم by را در انتهای جمله اضافه می کنیم. بیشتر جملات مجهول بدون by می ایند. دقت کنید وجود by در جمله ضروری نیست و می توان ان را حذف کرد. به مثال های زیر دقت کنید:

The Mercedes-Benz is made in Germany by people.

مرسدس بنز توسط مردم در المان ساخته می شود.

My car was stolen on April by someone

ماشین من در اوریل توسط کسی دزدیده شد.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و اموزش مکالمه انگلیسی، صفت مفعولی در انگلیسی، پرکاربردترین افعال انگلیسی و همچنین ترتیب قیدها در انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

زمان حال کامل(ماضی نقلی)

زمان حال ساده

زمان گذشته ساده

زمان گذشته کامل

زمان اینده ساده

زمان حال استمراری

زمان گذشته استمراری

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *