فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
کلمات مترادف و متضاد انگلیسی با معنی | لرنیش

کلمات مترادف و متضاد انگلیسی با معنی | لرنیش

زبان انگلیسی دامنه لغات وسیعی دارد و همیشه برای اکثر زبان اموزان تشخیص متضاد ها و مترادف ها نسبتا دشوار است. در این درس قصد داریم پر کاربرد ترین متضاد و مترادف ها را به شما معرفی کنیم:

پر کاربرد ترین مترادف های انگلیسی:

کلمه
معنی
مترادف
collect جمع کردن gather
reply پاسخ دادن answer
cite نقل کردن quote
select انتخاب کردن choose
near نزدیک شدن approach
annoy اذیت کردن bother
close بستن shut
beat شکست دادن defeat
appear به نظر رسیدن seem
provide فراهم کردن supply
disclose فاش کردن reveal
foretell پیش بینی کردن predict
receive دریافت کردن get
behave رفتار کردن act
ignore نادیده گرفتن disregard
begin شروع کردن start
impact تحت تاثیر قرار گرفتن affect
gift هدیه present
vary فرق داشتن differ
immediately بلافاصله straightaway
explode منفجر شدن blow up
arrive رسیدن reach
rescue نجات دادن save
oversee نظارت کردن supervise
hurry عجله کردن rush
admit اعتراف کردن confess
objective هدف goal/ aim
struggle مبارزه کردن effort
disappear ناپدیدشدن vanish
imagine تصور کردن suppose
infect الوده کردن contaminate
town شهر city
inspect بررسی کردن examine
stay ماندن remain
intend قصد داشتن mean
steep شیب تند cliff
hit اعتصاب کردن- ضربه زدن strike

پر کاربرد ترین صفات مترادف انگلیسی:

کلمه
معنی
مترادف
oral کلامی verbal
brave شجاع courageous
hard سخت difficult
necessary ضروری essential
strange عجیب odd
simple ساده basic
spoil خراب کردن ruin
glad شاد pleased
big بزرگ large
blank خالی empty
dangerous خطرناک risky
rare کمیاب scarce
responsible معقول- منصف fair
polite مودب courteous
annoying ازار دهنده irritating
glad خوشحال happy
loyal وفادار faithful
vital اساسی essential
mad دیوانه crazy
well- known مشهور famous
sleepy خواب الود drowsy
final نهایی last
sure مطمئن certain
little کوچک small
unable نا توان incapable
terrible وحشتناک awful
false نا درست incorrect
old قدیمی ancient
rude پرو impolite
lazy تنبل indolent
ready اماده alert
center مرکزی middle
obligatory اجباری compulsory
rich پولدار wealthy
quick سریع fast
infamous بدنام notorious
sad ناراحت unhappy
intelligent باهوش smart
safe امن secure
huge بزرگ enormous
poor فقیر destitute
new جدید modern
noisy پر سر و صدا loud
generous سخاوتمند bountiful

متداول ترین متضاد و مترادف ها:

کلمه
معنی
متضاد
معنی
specific مخصوص general عمومی
polite مودب rude بی ادب
lazy تنبل hardworking سخت کوش
thin لاغر fat چاق
talkative پر حرف chatty کم حرف
stay ماندن move جا به جا شدن
reasonable معقول unreasonable غیر معقول
legal قانونی illegal غیر قانونی
patient صبور impatient بی صبر
honest صادق dishonest متقلب
modern جدید old- fashioned  از مد افتاده
efficient کارامد inefficient نا کارامد
spread گستردن fold بستن
ugly زشت beautiful خشگل
rural روستایی urban شهری
rare کمیاب common رایج
calm ارام noisy پر سر و صدا
formal رسمی informal غیر رسمی
long بلند short کوتاه
difficult سخت easy اسان
predictable قابل پیش بینی unpredictable غیر قابل پیش بینی
firm سخت soft نرم
tight سفت loose شل
effective موثر ineffective بی اثر
tidy مرتب untidy نا مرتب
cramped فشرده spacious جادار
throw دور انداختن hold نگه داشتن
trust اعتماد کردن doubt مشکوک بودن
expensive گران cheap ارزان
same یکسان different متفاوت
expected قابل انتظار unexpected غیره منتظره
tolerant تحمل پذیر intolerant بی تحمل
show نشان دان hide پنهان کردن
fast سریع slow ارام

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما لیست افعال انگلیسی با معنی فارسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لغات انگلیسی با معنی و تلفظ pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین انواع ضمایر در انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مرتبط:

100 قید پر کاربرد انگلیسی

100 صفت پر کاربرد انگلیسی

100 فعل پر کاربرد انگلیسی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *