فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
کمیت سنج  ها در زبان انگلیسی | گرامر و کاربرد quantifiers

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی | گرامر و کاربرد quantifiers

در زبان انگلیسی کمیت سنج ها کلماتی هستند که قبل از اسم می ایند و مقدار و اندازه چیزی نشان می دهند. این کلمات به “how much” و “how many” پاسخ می دهند. تنها تفاوت انها در استفاده از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش است. به عنوان مثال می خواهید بگویید “من مقداری پول دارم، او تعداد زیادی نرم افزار دارد” برای بیان چنین جملاتی از کمیت سنج ها استفاده می شود.

کمیت سنج های اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش:

  اسامی قابل شمارش   اسامی غیر قابل شمارش
زیاد many خیلی زیاد much
مقدار کم a few مقدار کم  a little
مقدار کم few مقدار کم little
چندین several کمتر less
کمتر fewer مقدار amount
تعدادی از number of کمی از a bit of
تعدا زیادی از a great number of مقدار زیادی a great deal of
تعدا زیادی از a large number of مقدار زیادی از
a large amount of
هر دو both    

مثال از کمیت سنج ها در جمله:

I have a little money, maybe we can go for shopping.

من پول کمی دارم، شاید ما بتوانیم برای خرید برویم.

There are a few books on the shelf.

تعداد کمی کتاب در قفسه وجود دارد.

Few students got the lesson.

تعداد کمی از دانش اموزان درس را فهمیدند.

I had little information to help them.

من اطلاعات کمی برای کمک به انها داشتم.

I feel a bit cold.

من کمی احساس سرما می کنم.

I’ve read several of his book.

من کتاب او را چندین بار خواندم.

The soup was much too salty.

سوپ خیلی شور بود.

A large/ great number of people have been killed in the war.

تعداد زیادی از مردم در ان جنگ کشته شدند.

A large amount of money stole last night.

مقدار زیادی پول دیشب دزدیده شد.

کمیت سنج هایی که مشترک هستند و هم با اسامی قابل شمارش و هم با اسامی غیر قابل شمارش به کار می روند:

بیشتر more
بیشترین most
مقدار زیادی a lot of
مقدار زیادی lots of
هر- هیچ any
تعدادی some
کافی enough
همه all
مقدار زیادی plenty of

مثال ها:

The boy studied all day.

پسر کل روز را مطالعه کرد.

There aren’t enough plates for everybody

بشقاب کافی برای همه نیست.

There aren’t any trains today.

هیچ قطاری امروز نیست.

Here are some flowers for you.

اینجا تعدادی گل برای شما هست.

Lots of people have computers now.

اکنون بسیاری از مردم کامپیوتر دارند.

A lots of his idea is good.

بیشتر ایده های او خوب هستند.

many, much:

هر دو به معنی “مقدار زیاد” هستند و در جملات سوالی و منفی به کار می روند. many در اسامی قابل شمارش و much در اسامی غیر قابل شمارش استفاده می شود.

نکته: many و much همراه با too, as, so در جملات مثبت می روند. به مثال های زیر دقت کنید:

I don’t have many friends

من دوستان زیادی ندارم.

Fred doesn’t have much money to go shopping.

فرد پول زیادی برای رفتن به خرید ندارد.

He asked too many questions.

او سوال های زیادی پرسید.

He talks too much.

او خیلی صحبت می کند.

I had so much work to do.

کار زیادی برای انجام دادن داشتم.

a lot of, lots of:

هر دو به معنی “مقدار زیاد” هستند و در اسامی شمارش و غیر قابل شمارش به کار می روند. a lot of در جملات منفی، سوالی و مثبت به کار میرود و lots of در جملات منفی و مثبت. به مثال های زیر دقت کنید:

Have you got a lot of work?

کار زیادی برای انجام دادن داری؟

There are a lot of cinemas near here.

نزدیک اینجا سینماهای زیادی هست.

Lots of snow has fallen today.

برف زیادی امروز باریده است.

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و اموزش مکالمه انگلیسی، صفت مفعولی در انگلیسی، پرکاربردترین افعال انگلیسی و همچنین ترتیب قیدها در انگلیسی را معرفی میکند.

مطالب مفید برای مطالعه:

اسامی شمارش و غیر قابل شمارش

تفاوت a few, few, a little, little

بر چسب ها:

2 Comments

  1. سلام خوبین خسته نباشین ببخشید یه سوال داشتم ازتون میخواستم ببینم شما میشه یه pdf از تمام گرامراتون واسم بفرستید لطفا…گرامراتون و نکاتتون خیلی خوبن…🙏🙏🙏

    farzaneh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *