فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
گذشته استمراری در انگلیسی | گرامر past continuous

گذشته استمراری در انگلیسی | گرامر past continuous

گذشته استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته اتفاق افتاده و پروسه ان تا مدتی ادامه داشته است . به مثال های زیر دقت کنید:

او ساعت 10 مشغول درس خواندن بود.

پدرم کل دیروز را مشغول تعمیر ماشینش بود.

سارا مشغول صحبت با دوستش بود زمانه که پدرش امد.

ساختار گذشته استمراری:

گذشته استمراری با استفاده از فعل be به شکل was, were با فعل ing دار ساخته می شود. ساختار زیر نحوه ساخت این زمان را نشان میدهد:

فاعل + was / were + دارingفعل

ادامه جمله فعل ing دار was/ were
فاعل
the dishes yesterday morning
washing was
I
the dishes yesterday morning washing was she/ he/ it
the dishes yesterday morning washing were you/ we/ they

قید های پر کاربرد در زمان گذشته استمراری:
(at seven o’clock, at nine o’clock)yesterday

Yesterday (morning, afternoon, evening. . . )

When

While

ساختار منفی گذشته استمراری:

برای منفی کردن گذشته استمراری فقط کافی ست not را به افعال کمکی was, were اضافه کنیم. به ساختار زیر دقت کنید:

فاعل + was / were + not +دار ing فعل + …

ادامه جمله   دار ing فعل not فعل کمکیwas, were
فاعل
the dishes yesterday morning washing not was not I
the dishes yesterday morning washing not was not
she/ he/ it
the dishes yesterday morning washing not were not
you/ we/ they

ساختار سوالی گذشته استمراری:

برای سوالی کردن جملات در گذشته استمراری اگر سوال yes / no question (بله یا خیر) باشد فقط کافی است افعال کمکی was, were را به اول جمله بیاوریم و جای انرا با فاعل عوض کنیم ولی اگر سوال wh question برای کسب اطلاعات بیشتر باشد ضمایر پرسشی what, when, where, why را به اول جمله آورده سپس افعال کمکی was, were را قرار می دهیم.

Yes/ No question (بله یا خیر):

برای ساخت سوالات بله یا خیر از ساختار زیر استفاده می شود:

Was / Were + فاعل + ing فعل + . . .

ادامه جمله فعل ing دار فاعل فعل کمکی had
?the dishes yesterday morning washing I was
?the dishes yesterday morning washing she/ he/ it was
?the dishes yesterday morning washing you/ we/ they were

Wh question (سوالات پرسشی):

برای ساخت سوالات پرسشی از ساختار زیر استفاده می شود:

ing + فعل + فاعل + Wh word + was/ were

فعل ing دار فاعل افعال کمکی was/ were wh word
?doing     what
?going I/ she/ he/ it was where
?meeting you/ we/ they were when
?crying     why
?visiting     what time

کاربرد گذشته استمراری:

1- برای بیان عملی که در گذشته اتفاق افتاده و تا مدتی ادامه داشته است:

.I was waiting for a train

من در حال انتظار برای قطار بودم.

.They were studying at London University

آنها مشغول درس خواندن در دانشگاه لندن بودند.

2- برای بیان عملی که در گذشته چندین بار تکرار شده ولی دیگر تکرار نمی شود:

.I was exercising twice a week

من قبلا دو بار در هفته ورزش می کردم.

He was swimming every day when he was younger

او موقعی که جوانتر بود هر روز شنا می کرد.

3- برای بیان عملی که توسط عمل دیگر متوقف شده است:

.I was texting a message when I has an accident

من زمانی که تصادف کردم در حال نوشتن پیام بودم.

.I cut my hand when I was working in the kitchen

من زمانی که در اشپزخانه کار می کردم دستم را بریدم.

4- برای بیان عملی که در زمان مشخصی از گذشته اتفاق افتاده است:

.I was watching TV at 9 o’clock

من ساعت نه در حال تماشای تلویزیون بودم.

.They weren’t writing 1. 00

انها ساعت 1 مشغول نوشتن نبودند.

5- برای بیان عملی ادامه دار که در زمان کوتاهی در گذشته اتفاق افتاده است:

I was driving the whole yesterday

من کل دیروز را در حال رانندگی بودم.

When , While در گذشته استمراری:

در گذشته استمراری از when , while برای بیان دو عمل که پس از دیگری اتفاق می افتند استفاده می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

.When I opened the door, they were talking about me

زمانی که در را باز کردم انها مشغول صحبت درباره من بودند.

.She was watching TV when her friend came in

او زمانی که دوستش امد در حال تماشای تلویزیون بود.

.The telephone rang, while I was cooking

زمانی که من مشغول اشپزی بودم تلفن زنگ خورد.

.While I was shopping, somebody stole my car

زمانی که در حال خرید بودم کسی ماشین من را دزدید.

نکته: در انگلیسی بعضی افعال مانند know, love ,like, hate, need, ……. شکل استمراری ندارند و ing نمی گیرند. به مثال زیر توجه کنید:

She was knowing her friend

I was needing help

نکاتی در مورد اضافه کردن ing :

اگر فعل به e ختم شود حذف می شود سپس ing دریافت می کند.

live —->> living

make —->> making

اگر فعل به ie ختم شود ie تبدیل به y می شود.

lie —->> lying

اگر فعل به حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف صدادار باشد, حرف آخر دوبار تکرار می شود.

stop —->> stopping

run —->> running

اگر فعل به حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف بیصدا باشد, حرف آخر فقط یکبار تکرار می شود.

help —->> helping

want —->> wanting

مخفف ها(Contractions):

شکل کوتاه شکل بلند
I wasn’t
I was not
you weren’t you were not
she wasn’t she was not
he wasn’t he was not
it wasn’t it was not
we weren’t we were not
they weren’t they were not

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

پاسخ های کوتاه در گذشته استمراری:

منفی   مثبت  
I wasn’t   I was
 
we/ you/ they weren’t
No, we/ you/ they were yes,
she/ he/ it wasn’t   she/ he/ it was  

مثال ها:

 

.When I saw him he was talking to a policeman

زمانی که او را دیدم مشغول صحبت کردن با پلیس بود.

.They got married while they were studying at London University

زمانی که انها ازدواج کردند مشغول درس خواندن در دانشگاه لندن بودند.

.Sally broke her leg while she was skiing

سالی زمانی که داشت اسکی می رفت پایش را شکست.

.When I left the house I took my coat because it was snowing

زمانی که از خانه بیرون امدم کتم را برداشتم چون داشت برف می بارید.

.While I was reading the news paper, The cat jumped on to the table

زمانکه داشتم روزنامه می خواندم گربه روی پرید.

تمرین ها:

1. He ______ his room all evening.

او همه بعد از ظهر را در حال تمیز کردن اتاقش بود.

A. cleaned

B.was cleaned

C. was cleaning

2. They ______ TV at 8.00.

انها ساعت هشت مشغول تماشای تلویزیون نبودند.

A. hadn’t watching

B. weren’t watching

C. not watched

3. ______ They ____ to Scotland?

ایا انها مشغول رانندگی به اسکاتلند بودند؟؟

A.were driving

B.were drive

C. was – driving

4. She _____ Helen while she _____ in Morocco.

زمانی که او مشغول مسافرت در موسکو بود هلن را ملاقات کرد.

A. was meeting -traveled

B. met- was traveling

C. met- traveled

پاسخ ها:

1. b .4 ………. a .3 …………. b . 2 ………. c

مطالب مرتبط:

زمان حال استمراری

زمان حال ساده

زمان گذشته ساده

زمان گذشته کامل استمراری

بر چسب ها:

4 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *