فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
زمان گذشته کامل (ماضی بعید) | گرامرpast perfect  در انگلیسی

زمان گذشته کامل (ماضی بعید) | گرامرpast perfect در انگلیسی

گذشته کامل در زبان فارسی همان “ماضی بعید” است و برای بیان عملی استفاده می شود که قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است بنابراین در این زمان به دو عمل نیاز داریم 1- عملی که در گذشته دور انجام شده است 2- عملی که بعدا انجام شده است. به جملات زیر دقت کنید:

او قبل از اینکه کلاس برود چیزی از زبان نمی دانست.

وقتی که به ترمینال رسیدم آنها رفته بودند.

زمانی که از بیرون برگشتم برادرم خوابیده بود.

او قبل از اینکه به بیرون برود ظرف ها را شست بود.

ساختار گذشته کامل:

برای ساخت این زمان از فعل کمکی had و قسمت سوم فعل(past participle) ساخته می شود. برای ساخت قسمت سوم فعل این زمان مانند زمانهای حال کامل، اینده کامل و …. با استفاده از اضافه کردن ed به افعال با قاعده ساخته می شود و افعال بی قاعده از قانون خاصی پیروی نمی کنند و شکلشان عوض می شود. از ساختار زیر برای ساخت گذشته کامل استفاده می شود:

مشاهده لیست کامل افعال با قاعده

مشاهده لیست کامل افعال بی قاعده

شکل سوم فعل+ had + فاعل

ادامه جمله
فعل اصلی
فعل کمکی had
فاعل
football before they started  ate lunch played  had I/ you
football before they started  ate lunch played  had she/ he/ it
football before they started  ate lunch played  had we/ they

کلمات ربط در گذشته کامل:

1) before: ….. گذشته کامل + before + گذشته ساده

2) after: …..گذشته کامل + after + گذشته ساده

3) because : …..گذشته ساده + because + گذشته کامل

4) when: …..گذشته کامل + when + گذشته ساده

ساختار منفی گذشته کامل:

برای منفی کردن کافی است حرف not را بعد از had بیاوریم. به ساختار زیر دقت کنید:

شکل سوم فعل + had not + فاعل

ادامه جمله
فعل
شکل منفی had
فاعل
football before they started  ate lunch played had not I/ you/ we/ they
football before they started  ate lunch played had not she/ he/ it

ساختار سوالی گذشته کامل:

برای سوالی کردن کافی است had را قبل از فاعل بیاوریم. مانند ساختار زیر:

شکل سوم فعل + فاعل + Had

ادامه جمله
فعل
فاعل
فعل کمکی had
?football before they started  ate lunch played I/ you
Had
?football before they started  ate lunch played she/ he/ it Had
?football before they started  ate lunch played  we/ they Had

کاربرد گذشته کامل:

1.برای بیان عملی که در گذشته قبل از عمل دیگر اتفاق افتاده است:

.It was a film that I hadn’t saw before

آن فیلمی بود که قبلا ندیده بودم.

2.برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان مشخصی ادامه داشته است:

.The man told me that he had worked in China a few years before

مرد به من گفت که چندین سال قبل در چین کار کرده است.

3. برای بیان عملی که در گذشته چند بار انجام شده و ممکن بود دوباره ادامه پیدا کرده باشد:

.He had written two books and he was working on another one

او دو کتاب نوشته بود و داشت روی یک کتاب دیگر کار می‌کرد.

4. برای بیان عملی که در گذشته اتفاق افتاده اما تاثیرش در گذشته باقی مانده است:

.She didn’t phone Alan because she had lost his number

او به الن تلفن نکرد چون شماره او را گم کرده بود.

5. برای صحبت درباره آرزو ها یا احتمالات از زمان گذشته کامل استفاده می کنیم. به مثال‌ زیر توجه کنید:

.I wish I hadn’t done this

ای کاش این کار را انجام نمی دادم.

.I wish I hadn’t borrow him some money

ای کاش به او پول قرض نمی دادم.

6. برای بیان عملی که در زمان مشخص درگذشته اتفاق افتاده است. برای این حالت از کلمات کلیدی after , before, when استفاده می کنیم:

.I didn’t have much money after I had paid all my bills last week

من هفته پیش بعد از اینکه همه قبض ها را پرداخت کردم پول زیادی نداشتم.

When he had watered all the flowers, I sat down and had a cool drink

زمانی که او گل ها را آب می داد، من نشسته بودم.

When Susan had done her shopping, she went to visit her sister

زمانی که سوزان خریدش را انجام داده بود، به ملاقات خواهرش رفت.

My mother had prepared supper before they came.

مادرم غذا را امده کرد، قبل از اینکه انها برسند.

7. برای بیان تجربه هایمان از گذشته کامل استفاده می کنیم. به مثال های زیر دقت کنید:

نکته: از قید های ever و never برای این حالت استفاده می شود.

It was the worst food that I had ever tasted.

آن بدترین غذایی بود که تا به حال خورده بودم.

.Emma went to France last week, before that, she had never been outside Ireland

اما هفته پیش به فرانسه رفت او تا به حال به خارج از ایرلند سفر نکرده بود.

تفاوت گذشته کامل و گذشته ساده:

اگر دو عمل در زمان گذشته بدون فاصله از یکدیگر انجام شوند از گذشته ساده و اگر عملی قبل از عمل دیگر انجام شده باشد از گذشته کامل استفاده می شود. به مثال زیر دقت کنید:

When I got to class they had started the lesson.

زمانی که وارد کلاس شدم، انها درس را شروع کرده بودند.

When I got to class they started the lesson.

زمانی که وارد کلاس شدم، انها درس را شروع کردند.

نکاتی در مورد شکل سوم افعال:

اگر فعل به حرف صدادار ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد، حرف آخر دوبار تکرار می‌شود.

plan —–>> planned

stop —–>> stopped

اگر فعل به حرف صدادار ختم شود و حرف قبل صدادار باشد تغییری نخواهد کرد.

play—–>> played

enjoy —–>>enjoyed

اگر انتهای فعل e داشت، فقط به آن d اضافه کنیم.

hope —–>> hoped

live —->>lived

اگر فعل به y ختم شود، y به i تبدیل می شود.

try —->> tried

copy —->> copied

مخفف ها:

مثبت:

فاعل  شکل بلند شکل کوتاه
I I had I’d
you you had you’d
she/ he/ it She/ He/ It had sh’d …. he’d……. it’d
we We had we’d
you You had you’d
they They had they’d

منفی:

فاعل  شکل بلند شکل کوتاه
I I had not I hadn’t
you you had not you hadn’t
she/ he/ it She/ He/ It had not She/ He/ It hadn’t
we We had not We hadn’t
you You had not You hadn’t
they They had not They hadn’t

مثال ها:

.I got out of the car and went into the school. It was empty and Everyone had gone home

من از ماشین پیاده شدم و داخل مدرسه رفتم. مدرسه خالی بود و همه رفته بودند.

.Liz had never travelled by train before she went to Europe

لیز قبل از اینکه به اروپا برود هرگز با قطار سفر نکرده بود.

.The telephone wasn’t working because we hadn’t paid the bill

تلفن کار نمی کرد چون ما قبض را پرداخت نکرده بودیم.

.We were surprised to see Mark, because we had not got his letter

ما از دیدن مارک سوپرایز بودیم چون نامه او را دریافت نکرده بودیم.

زمان حال کامل در انگلیسی

زمان گذشته ساده در انگلیسی

تمرین ها:

1. I _____ at the shop at 5:30, but it ____ .

من ساعت 5 رسیدم مغازه اما مغازه تعطیل شده بود.

A. arrived – closed

B. had arrived – had closed

C. arrived – had closed

2. We couldn’t _______ why Sue _______ the door.

ما نتوانستیم بفهمیم چرا سو در ماشین را قفل نکرده بود.

A. understood – hadn’t locked

B. understood – had locked

C. understand – hadn’t locked

3. Joe didn’t ______ in the team on Saturday because he _____ his arm.

جو یکشنبه در تیم بازی نکرد چون بازویش اسیب دیده بود.

A. play – had hurt

B. played – hurt

C. had played – had hurt

4. The bathroom was full of water. What _____.

دستشویی پر از آب بود. چه اتفاقی افتاده بود؟

A. had happened

B. happened

C. had happen

پاسخ ها:

1. a . 4 ……………. a . 3 ……….. c . 2 …………. c

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهو جمله سازی با کلمات انگلیسی، انواع قید در زبان انگلیسی pdf، کلمات کاربردی انگلیسی و همچنین جایگاه اسم و صفت و قید در زبان انگلیسی را معرفی میکند.

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *