فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
100 ضرب المثل پر کاربرد انگلیسی

100 ضرب المثل پر کاربرد انگلیسی

در زبان انگلیسی ضرب المثل ها (proverbs )بخشی از گفته ها یا عبارت هایی است که در ان موضوع های مختلف به روش های مختلف بیان می شوند. ضرب المثل عبارتی کوتاه و بخش جدایی ناپذیر هر فرهنگ هست و مانند زبان فارسی از اهمیت زیادی بر خوردارند. در این بخش اموزشی 100 ضرب المثل پر کاربرد انگلیسی را به شما معرفی می کنیم و در انتها

ما در لرنیش کتاب ضرب المثل های انگلیسی و ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط با ترجمه و همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را به شما معرفی میکنیم.

ضرب المثل
معنی
You can’t have your cake and eat it too نمی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را
You can’t keep a good man down خواستن توانستن است.
A great ship must have deep water هر که بامش بیش برفش بیشتر
A bad workman quarrels withblameshis tool نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است
money doesn’t grow on the tree پول علف خرس نیست
All ears سرا پا گوش بودن
You can not wash a black a more white که زنگی به شستن نگردد سفید
You must lie on the bed you have made خود کرده را تدبیر نیست
 no pains ,no gains نابرده رنج گنج میسر نمی شود
A blow with a word strikes deeper than a blow with a sword زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است
To fall from the frying pan into the fire از چاه درآمدن و در چاله افتادن
You can not catch old birds with chaff عنقا را به دام نتوان گرفت
 knowledge is power توانا بود هرکه دانا بود
Absence makes the heart grow found; friends agree but at distance دوری ودوستی
 better late than never دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است
A bad thing never dies بادنجان بم آفت ندارد
 A burnt child dreads the fire مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد
Birds of a feather flock together کبوتر با کبوتر باز با باز
You are a back seat driver کنار گود نشستی و می گویی لنگش کن
Every sore has its salve هر دردی را درمانی است
don’t count your chickens before they’re hatched جوجه را آخر پاییز می شمارند
easy comes,easy goes باد آورده را باد می برد
Exchange is no robbery; tit for tat هرچه عوض داره گله نداره/ این به آن در
 After storm comes calms آرامش قبل از طوفان
Better to have it out than be always aching دندان لق راباید کشید
Head and shoulder یک سر و گردن
Get the length of one’s shoes رگ خواب کسی را به دست آوردن
You are scraping the bottom of the barrel ملاقه ات به ته دیگ خورده است
You can not put out a fire with oil آتش را با آتش نمی توان خاموش کرد
Between two stools one falls the ground با یک دست نمی توان دو هندوانه گرفت
You can’t win مقسّمت ندهد روزی که ننهادست
Give with one hand and take back with the other با دست پیش کشیدن با پا پس زدن
 There is no smoke without fire تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
 take the plunge دل به دریازدن
Go away with one’s tail between one’s legs دم خود را روی کول گذاشتن و رفتن
 To get out of bed on the wrong side از دنده چپ برخاستن
his days are numbered پیمانه اش پر شده
Better a lock than doubt مالت راسفت نگه دار همسایه ات را دزد نکن
 actions speak louder than words دو صد گفته چون نیم کردار نیست
The shoemaker’s wife goes the worst shod کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد
You can educate a fool, but you can not make him think آدم احمق را می توان تربیت کرد اما نمی توان به تفکر واداشت
Good cheap is dear at the long run ارزان بی علت گران بی حکمت
 everyone is in the same boat خشک و تر با هم می سوزند
 His fingers are all thumbs دست و پا چلفتی است
As proud as the peacock از دماغ فیل افتاده
 To have a finger in every pie نخود هر آش بودن
 all roads lead to Rome به هرجا بری اسمان همین رنگه
Too many cooks spoil the broth آشپز که دو تا شد آش یا شور میشود یا بی نمک
You may end him but you’ll not mend him توبه گرگ مرگ است
Dress up to the nines هفت قلم آرایش کردن
You must grin and bear it باید بسوزی و بسازی
 the pot calling the kettle black دیگ به دیگ میگه روت سیاه
You took the words out of my mouth جانا سخن از زبان ما می گویی
he builds castles in the air او خیالات خام در سر دارد
 after death the doctor نوش دارو بعد از مرگ سهراب
You’re only young once آدم همیشه  جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان
Cut your coat according to your cloth پا را به اندازه ی گلیمت دراز کن
Better the head of a dog than the tail of a lion سگ خانه باش ولی کوچک خانه نباش
Answer one in his own language; tit for tat جواب های، هوی است
 His bread is buttered on both sides نانش در روغن است
 no news is good news بی خبری خوش خبری است
the blind leading the blind کوری که عصاکش کسی شود
smell fishy کاسه ای زیر نیم کاسه است
Charity begins at home چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
A sound mine is in a sound body عقل سالم در بدن سالم
You can’t take it with you when you die ثروت را به هنگام مرگ با خود به گور نتوان برد
 fish in troubled waters از اب گل الود ماهی گرفتن
He is a dog in the manager نه خود خورد نه کس دهد، گنده شود به سگ دهد
Cleanliness is next to Godliness نظافت بخشی از ایمان است
 He is a button short یک تخته اش کم است
Claw me, and I’ll claw you نان به همدیگر قرض دادن
A lover dreams of his mistress شتر در خواب بیند پنبه دانه
All is for the best هر چه پیش آید خوش آید
the Weakest goes to the wall هر چه سنگ است به پای لنگ است
 don’t look a gift horse in the mouth دندان اسب پیش کشی را نمی شمارند
he beats a dead horse اب در هاون کوبیدن
Covetousness is the mother of ruin and mischief طمع مایه ی فلاکت است
 many hands make light work یک دست صدا ندارد
everyone is in the same boat نخود هر آشی بودن
Better face a danger once than be always in danger مرگ یکبار شیون یکبار
 To dance to a person’s tune به ساز کسی رقصیدن
Haste makes wastes
عجله کار شیطونه
ignorance is bliss
هر چی کمتر بدونی بهتره
I  am miles away
حواسم جای دیگه ست
virtue is its own reward کار خیر خودش یک پاداش است
drop everything in a minute اب دستته بذار زمین
over a dead body مگه از روی جنازم رد بشی
cat got your tongue موش زبونش را خورده – هیچ حرفی برای گفتن ندارد
hit 2 birds with a stone با یه تیر دو نشون زدن
in Rome do as Romance خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو
money just can’t bring dead body back پول فقط نمی تونه مرده رو زنده کنه

مطالب پر بازدید:

کاربرد اسم مصدر(gerund) در انگلیسی

کاربرد و گرامر مصدر (infinitive)

جملات و اصطلاحات عاشقانه انگلیسی

پر کاربرد ترین جملات انگیزشی

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *