فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
100 فعل پر کاربرد انگلیسی

100 فعل پر کاربرد انگلیسی

Close up of old English dictionary page with word verb

در زبان انگلیسی افعال زیادی وجود دارد. در این مطلب می خواهیم 100 فعل پر کاربرد انگلیسی را به شما معرفی کنیم:

فعل معنی
expect انتظار داشتن
sleep خوابیدن
fly پرواز کردن
organize منظم کردن
should باید
write نوشتن
sell فروختن
hold نگه داشتن
remain ماندن – باقی ماندن
carry حمل کردن
must باید
accept پذیرفتن
build ساختن
serve پذیرایی کردن
clean تمیز کردن
stay ماندن – اقامت کردن
complain شکایت کردن
get گرفتن – شدن
be بودن
borrow قرض گرفتن
sing اواز خواندن
draw کشیدن
go رفتن
cough سرفه کردن
smoke سیگار کشیدن
write نوشتن
worship پرستش کردن – عبادت کردن
succeed موفق شدن
dance رقصیدن
comb شانه کردن
count شمردن
lose از دست دادن
fill پر کردن
die مردن
make ساختن – درست کردن
translate ترجمه کردن
can توانستن
wear پوشیدن
happen اتفاق افتادن
forget فراموش کردن
waste هدر رفتن
lend قرض دادن
wonder تعجب کردن
wash شستن
fall افتادن
will فعل کمکی اینده
bring اوردن
include شامل بودن
say گفتن
think فکر کردن
would خواستن( فعل کمکی )
rain باران باریدن
believe اعتقاد داشتن
pay پرداخت کردن
talk صحبت کردن
know دانستن – شناختن
find پیدا کردن
might ممکن بودن
hear شنیدن
stand ایستادن
run دویدن
could توانستن
swim شنا کردن
do انجام دادن
give دادن
kill کشتن
take گرفتن
use استفاده کردن
study مطالعه کردن
want خواستن
try تلاش کردن
have داشتن
come امدن
tell گفتن
need احتیاج داشتن
see دیدن
start شروع کردن
leave ترک کردن
live زندگی کردن
look نگاه کردن
keep نگهداری کردن
walk قدم زدن
let اجازه دادن
play بازی کردن
put گذاشتن – قرار دادن
work کار کردن
provide تهیه کردن – فراهم کردن
buy خریدن
may ممکن بودن
feel احساس کردن
call تماس گرفتن
love عاشق بودن
turn off/ on خاموش کردن – روشن کردن
ask پرسیدن – درخواست کردن
mean معنی دادن
become شدن
help کمک کردن
move جا به جا کردن
show نشان دادن
meet ملاقات کردن
begin شروع کردن
wake up بیدار شدن
continue ادامه دادن
sit نشستن
seem به نظر رسیدن
like دوست داشتن
win برنده شدن
lead رهبری کردن
reach رسیدن
set تنظیم کردن
cut بریدن
grow رشد کردن
follow دنبال کردن
consider در نظر گرفتن
change تغییر دادن
open باز کردن
read خواندن
offer پیشنهاد دادن
watch تماشا کردن
understand فهمیدن
allow اجازه دادن
wait منتظر بودن
stop متوقف کردن
spend گذراندن – خرج کردن
promise قول دادن
happen اتفاق افتادن
create ایجاد کردن
remember به یاد آوردن
decide تصمیم گرفتن
speak صحبت کردن
consider در نظر گرفتن
suggest پیشنهاد دادن
add اضافه کردن
worry نگران شدن
learn یاد گرفتن
hurt صدمه زدن
appear ظاهر شدن – به نظر رسیدن
imagine
تصور کردن

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما لیست افعال انگلیسی با معنی فارسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لغات انگلیسی با معنی و تلفظ pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی را معرفی میکند.

بر چسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *