اسامی ملکی در زبان انگلیسی

اسامی ملکی possessive nouns: متعلق بودن یک اسم بر دیگری را نشان می دهند. برای نشان دادن این رابطه از آپاستروف (s) استفاده می کنیم. در زبان انگلیسی بر خلاف زبان فارسی پسوند مالکیت به اسم مالک اضافه می شود. از اپاستروف (s) برای موارد زیر استفاده می شود: نشان …