افعال با قاعده در زبان انگلیسی | لیست کامل افعال با قاعده انگلیسی با معنی

در زبان انگلیسی افعال به دو دسته افعال با قاعده و افعال بی قاعده تقسیم می شوند. افعال با قاعده افعالی هستند که برای ساخت شکل گذشته یا حالت سوم فعل به آنها ed اضافه می شود. در زبان انگلیسی اکثر افعال با قاعده هستند. در جدول زیر لیستی از …