افعال مدال در انگلیسی | گرامر زبان انگلیسی افعال مدال

در زبان انگلیسی افعال مدال(modal verbs) افعالی هستند که توانایی و امکان انجام کاری را نشان می دهند. این افعال نقش فعل کمکی را دارند و بعد از آنها فعل به صورت ساده می آید. رایج ترین افعال مدال: ساختار افعال مدال: افعال وجهی فقط در زمان حال استفاده می …

افعال کمکی در زبان انگلیسی

فعل کمکی چیست: افعال کمکی (auxiliary verbs) افعالی هستند که که همراه با فعل اصلی در جمله قرار می گیرند. این افعال سوالی، منفی، مثبت بودن و زمان فعل را نشان می دهند . به مثال های زیر دقت کنید: .She is playing volleyball او دارد فوتبال بازی می کند. …

افعال لازم و متعدی در زبان انگلیسی | Transitive and intransitive

فعل از نظر نیاز یا عدم نیاز به مفعول به دو دسته تقسیم می شوند: 1- افعال لازم 2- افعال متعدی افعال متعدی(Transitive Verbs): افعالی هستند که برای تکمیل معنای جمله نیاز به به مفعول مستقیم دارند. این افعال بدون مفعول ناقص هستند. مفعول مستقیم می تواند شخص یا اشیا …