افعال کمکی در زبان انگلیسی

فعل کمکی چیست: افعال کمکی (auxiliary verbs) افعالی هستند که که همراه با فعل اصلی در جمله قرار می گیرند. این افعال سوالی، منفی، مثبت بودن و زمان فعل را نشان می دهند . به مثال های زیر دقت کنید: .She is playing volleyball او دارد فوتبال بازی می کند. …