تفاوت good و well

در زبان انگلیسی کلمات می توانند در نقش های مختلفی قرار گیرند مانند اسم، قید، صفت و ….. نجوه قراری کلمات در جمله و جایگاه آنها بستگی به نقش انها در حمله دارد و این که در کجای جمله قرار می گیرند. کلماتی مانند good , well در معنا ظاهرا …

صفت برابری در انگلیسی

صفت برابری در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی از این صفت برای مقایسه دو یا چند چیز که دارای صفات مشترکی هستند استفاده می شود. مثلا در فارسی می گوییم دو نفر هم سن یا هم وزن هستند در انگلیسی برای نشان دادن این حالت از صفت برابری استفاده می …

صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی در انگلیسی: از این صفات برای مقایسه بین دو اسم استفاده می شود. زمانی که در مقایسه دو شخص یا دو چیز یک شخص یا یک چیز صفتی را بیشتر از دیگری دارا است از صفت تفضیلی استفاده می کنیم. این صفات در فارسی پسوند “تر” را می …