ترتیب صفت ها در انگلیسی

صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند مانند: مرد جوان……………. A young man دانش اموز باهوش ..… A smart student ترتیب صفت ها در انگلیسی: ترتیب صفت در انگلیسی به شکل زیر است: اسم+ هدف + جنس + ملیت + رنگ …

صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی در انگلیسی: از این صفات برای مقایسه بین دو اسم استفاده می شود. زمانی که در مقایسه دو شخص یا دو چیز یک شخص یا یک چیز صفتی را بیشتر از دیگری دارا است از صفت تفضیلی استفاده می کنیم. این صفات در فارسی پسوند “تر” را می …