داستان کوتاه انگلیسی | گاو چران

ما در لرنیش داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط ، آموزش گرامر انگلیسی pdf ، لغات پرکاربرد زبان انگلیسی را به شما معرفی میکنیم. cowboy .A cowboy rode into town and stopped at a saloon for a drink .Unfortunately, the locals always had a habit …

داستان کوتاه انگلیسی | تکه های طلا

ما در لرنیش داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط ، آموزش گرامر انگلیسی pdf ، لغات پرکاربرد زبان انگلیسی را به شما معرفی میکنیم. The lump of gold .Paul was a very rich man, but he never spent any of his money .He was scared …