داستان های کوتاه انگلیسی | داستان سوم

ما در لرنیش داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط ، آموزش گرامر انگلیسی pdf ، لغات پرکاربرد زبان انگلیسی را به شما معرفی میکنیم. .Mary was an English girl, but she lived in Rome. She was six years old Last year her mother said to …