بدرقه کردن در زبان انگلیسی | لرنیش

بدرقه کردن مسافر در زبان انگلیسی: برای بدرقه کردن یا خداحافظی با مسافر یا کسی که در حال رفتن است در زبان انگلیسی از فعل دو قسمتی see sb off به معنای “بدرقه کردن- مشایعت کردن” استفاده می شود. saw off گذشته فعل see است که در زمان گذشته استفاده …