100 ضرب المثل پر کاربرد انگلیسی

در زبان انگلیسی ضرب المثل ها (proverbs )بخشی از گفته ها یا عبارت هایی است که در ان موضوع های مختلف به روش های مختلف بیان می شوند. ضرب المثل عبارتی کوتاه و بخش جدایی ناپذیر هر فرهنگ هست و مانند زبان فارسی از اهمیت زیادی بر خوردارند. در این …