مفعول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی | لرنیش

مفعول چیست: مفعول کسی است که کار روی ان انجام می شود. و در پاسخ به چه کسی را؟ و یا چه چیزی را؟ می اید. انواع مفعول در زبان انگلیسی: 1- مفعول مستقیم 2- مفعول غیر مستقیم مفعول مستقیم: در زبان انگلیسی مفعول مستقیم مفعولی است که کار مستقیما …