آینده استمراری در انگلیسی | اموزش گرامر Future continuous

اینده استمراری در زبان انگلیسی عملی ادامه‌دار در آینده را تاکید می کند. به عبارتی دیگر اگر عملی در زمان مشخصی از آینده در حال انجام شدن باشد و ادامه داشته باشد از زمان آینده استمراری استفاده می کنیم. این زمان اغلب با زمان حال ساده به کار می رود …

آینده کامل در انگلیسی | اموزش گرامر future perfect

زمان اینده کامل در زبان انگلیسی بیانگر اتفاقاتی است که در زمان مشخصی شروع و پایان می یابند. به عبارتی زمانی که می خواهیم نشان دهیم عملی زودتر از عمل دیگر پایان می یابد از زمان اینده کامل استفاده می کنیم. .By the time I come back to Paris, I …