تفاوت good و well

در زبان انگلیسی کلمات می توانند در نقش های مختلفی قرار گیرند مانند اسم، قید، صفت و ….. نجوه قراری کلمات در جمله و جایگاه آنها بستگی به نقش انها در حمله دارد و این که در کجای جمله قرار می گیرند. کلماتی مانند good , well در معنا ظاهرا …