ضمایر اشاره در انگلیسی |آموزش کامل گرامر ضمایر اشاره با مثال

لرنیش در درس های اموزشی به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf، کلمات پرکاربرد انگلیسی، صفات ملکی در انگلیسی، ضمایر ملکی در انگلیسی و بهترین کتاب گرامر زبان انگلیسی معرفی می کند. ضمایر اشاره در زبان انگلیسی(demonstrative pronoun): ضمایر اشاره در زبان انگلیسی برای اشاره کردن به چیزی استفاده می …