کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی | gerund گرامر | کاربرد gerund

اسم مصدر (gerund) اسمی است که از فعل ساخته می شود و نقش اسم را دارد. برای ساخت این اسامی به انتهای انها ing اضافه می شود. به مثال های زیر دقت کنید: drive (رانندگی کردن) => driving (رانندگی) learn (یادگرفتن) => learning (یادگیری) be (بودن) => being (وجود) swim …