ضمایر نامعین درانگلیسی | همه چیز درباره ضمایر نامعین با مثال

ضمایر نا معین در زبان انگلیسی(Indefinite Pronouns): ضمایر نا معین یا Indefinite Pronouns ضمایری هستند که به شخص، چیز یا مکان نا مشخص یا مبهم اشاره می کنند. به عبارتی دیگر زمانی از این ضمایر استفاده می کنیم که شخص یا چیز برای ما مشخص نباشد. این ضمایر در فارسی …