صفات ملکی در انگلیسی | جملات انگلیسی و مثال با صفات ملکی

صفت چیست؟ صفات کلماتی هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کنند. در زبان فارسی معمولا صفت بعد از اسم می ایند ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می ایند. به مثال های زیر دقت کنید: ایده جالب ……… A interesting idea …