افعال مدال در انگلیسی | گرامر زبان انگلیسی افعال مدال

در زبان انگلیسی افعال مدال(modal verbs) افعالی هستند که توانایی و امکان انجام کاری را نشان می دهند. این افعال نقش فعل کمکی را دارند و بعد از آنها فعل به صورت ساده می آید. رایج ترین افعال مدال: ساختار افعال مدال: افعال وجهی فقط در زمان حال استفاده می …