حروف اضافه در زبان انگلیسی | گرامرpreposition | کاربرد حروف اضافه در انگلیسی

حروف اضافه کلمات کوتاهی هستند که معمولا قبل از اسم یا ضمیر می آیند. وظیفه آنها وصل کردن بخش های مختلف جمله به یکدیگر است. راه تشخیص حروف اضافه در جمله پیدا کردن کلمه ای است که دو جمله را به هم متصل می‌کنند. حروف اضافه این کار را با …