داستان های کوتاه انگلیسی | داستان دوم

ما در لرنیش داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه، داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط ، آموزش گرامر انگلیسی pdf ، لغات پرکاربرد زبان انگلیسی را به شما معرفی میکنیم. .An old lady went out shopping last Tuesday She came to a bank and saw a car near the door .A …