موافقت و مخالفت کردن در زبان انگلیسی | اموزش زبان انگلیسی لرنیش

موافقت و مخالفت کردن با نظرات دیگران یکی از پرکاربرد ترین موارد در زبان انگلیسی است لذا در این درس پر کاربرد ترین روش های بیان موافقت و مخالفت با نظرات در زبان انگلیسی را به شما اموزش خواهیم داد. روش های بیان موافقت در زبان انگلیسی: متداول ترین روش …