زمان اینده با going to | گرامر زمان اینده با going to

be going to در انگلیسی: زمان be going to در زبان انگلیسی عملی را نشان می کند که از قبل تعیین یا برنامه ریزی شده است. ترجمه آن در زبان فارسی معادل “قرار است” یا “قصد دارم” است. به مثال های زیر توجه کنید: من امشب قصد دارم با دوستانم …

آینده ساده در زبان انگلیسی | گرامر اینده ساده با will

زمانی که میخواهیم در مورد اینده صحبت کنیم از آینده ساده و going to استفاده می کنیم. این دو عملی را نشان می دهند که در اینده قرار است اتفاق بیفتد با این تفاوت که اگر عمل از قبل برنامه ریزی شده باشد از going to و اگر بدون برنامه …