آینده ساده در زبان انگلیسی | گرامر اینده ساده با will

زمانی که میخواهیم در مورد اینده صحبت کنیم از آینده ساده و going to استفاده می کنیم. این دو عملی را نشان می دهند که در اینده قرار است اتفاق بیفتد با این تفاوت که اگر عمل از قبل برنامه ریزی شده باشد از going to و اگر بدون برنامه …

آینده استمراری در انگلیسی | اموزش گرامر Future continuous

اینده استمراری در زبان انگلیسی عملی ادامه‌دار در آینده را تاکید می کند. به عبارتی دیگر اگر عملی در زمان مشخصی از آینده در حال انجام شدن باشد و ادامه داشته باشد از زمان آینده استمراری استفاده می کنیم. این زمان اغلب با زمان حال ساده به کار می رود …