پرسیدن نظر دیگران در زبان انگلیسی

پرسیدن نظر دیگران در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی چطور می شود نظر دیگران در مورد موضوعی پرسید؟ برای اینکه بتونیم با دیگران در مورد موضوعی بحث کنیم باید یاد بگیریم چگونه نظر خود را بیان کنیم و برای آن دلایل منطقی و قابل قبول اوریم و همچنین باید بدونیم …