زمان اینده با going to | گرامر زمان اینده با going to

be going to در انگلیسی: زمان be going to در زبان انگلیسی عملی را نشان می کند که از قبل تعیین یا برنامه ریزی شده است. ترجمه آن در زبان فارسی معادل “قرار است” یا “قصد دارم” است. به مثال های زیر توجه کنید: من امشب قصد دارم با دوستانم …